• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacje dla przedsiębiorców

ZMIANA ZASAD REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W związku z tym ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Białej została przekazana do CEIDG dnia 15 listopada 2011 r. Zgodnie z art. 66 ust. 2 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009 Nr 18, poz. 1888 ze zmianami) od dnia 15 listopada 2011 r. organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki, a nie jak dotychczas Burmistrz Białej.
W związku z opisaną wyżej zmianą wprowadzone zostały również nowe procedury ewidencyjne w zakresie wpisu do CEIDG, zmiany we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz wykreślenia z CEIDG. Obecnie obowiązującym wnioskiem na wszystkie procedury ewidencyjne jest wniosek CEIDG-1.
W przypadku złożenia wniosku w Urzędzie Miejskim w Białej:

 • należy wypełnić wniosek komputerowo lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń; wniosek może być wypełniony na stronie internetowej www.firma.gov.pl za pomocą kreatora, następnie należy go wydrukować i przynieść do Urzędu;
 • wniosek CEIDG-1 złożony w Urzędzie zostaje przekształcony na formę dokumentu elektronicznego, opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania;
 • przedsiębiorca po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG otrzymuje dokument potwierdzający złożenie wniosku, nie otrzymuje już zaświadczenia, ponieważ zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do CEIDG ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (instrukcja pobierania zaświadczeń);
 • pojawienie się wpisu na stronie internetowej CEIDG jest równoznaczne z formalnym zakończeniem procesu rejestracji działalności gospodarczej.


Ponadto osoba fizyczna, która posiada podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, może samodzielnie, bez konieczności udawania się do urzędu, złożyć wniosek za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
(zakładanie firmy przez internet)
W związku z tym, że Burmistrz Białej nie jest już organem ewidencyjnym, nie wydaje już zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej. Zaświadczenie potwierdzające dane z CEIDG, tj. potwierdzające, że wpis w CEIDG jest aktywny, tzn. że działalność gospodarcza jest prowadzona, ma postać dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (instrukcja pobierania zaświadczeń).
   
    Nadanie numeru REGON dla przedsiębiorcy dokonuje się automatycznie, numer ten pojawia się na wpisie widocznym na stronie CEIDG. Numer REGON można sprawdzić również na stronie internetowej www.stat.gov.pl/regon/. Jeżeli jednak przedsiębiorca chce posiadać dokument w wersji papierowej o nadaniu numeru REGON, powinien zgłosić się do Urzędu Statystycznego w Prudniku. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o nadanym im numerze identyfikacyjnym nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.
    Jeżeli przedsiębiorca chce być płatnikiem VAT, to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT, w Urzędzie Skarbowym właściwym w sprawach VAT, składa druk zgłoszeniowy VAT-R.
    Ponadto w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do właściwego oddziału ZUS lub placówki KRUS, w celu dokonania zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pok. nr 16 (II piętro) lub pod numerem telefonu 77 4388 533.


Burmistrz Białej

 Arnold Hindera

 

INSTRUKCJA POBIERANIA ZAŚWIADCZEŃ Z SYSTEMU CEIDG

firma.gov.pl › wyszukiwarka przedsiębiorców › wpisać odpowiednie dane według wybranego kryterium wyszukiwania, np. numer NIP › wpisać kod autoryzacyjny › szukaj › kliknąć na wyświetlone oznaczenie przedsiębiorcy (nazwisko, imię, nazwa) › drukuj/pobierz PDF (prawy dolny róg ekranu) › pobierz plik wydruku › Ok.


INSTRUKCJA POBIERANIA WNIOSKU CEIDG-1


firma.gov.pl › formularze wniosków › możliwe do pobrania:

 • szczegółowa instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1;
 • formularz CEIDG-1;
 • załączniki do formularza CEIDG-1;
 • wyszukiwarka kodów PKD 2007.

Wnioski można również pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej, pok. nr 16 (II piętro).

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif