• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

KARTA USŁUG Nr 06/Fn
Nazwa usługi: PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Ewa Hamerla – inspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 

godziny pracy: 
- poniedziałek 7:30 - 17:00
- wtorek - czwartek 7:30 - 15:30
- piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:
 • Informacja w sprawie podatku rolnego (IR -1)
 • Dane o nieruchomościach rolnych (załącznik ZR -1/A)
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (załącznik ZR-1/B)

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej. - Do wglądu: akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.

Opłaty: Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami),
 • Uchwała Nr VIII.69.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2011 r. Nr 75, poz. 932; Nr 131, poz. 1560).
Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Podatki można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała, Bank Spółdzielczy w Białej nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 

Pliki do pobrania:  

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif