Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU

KARTA USŁUG Nr 08/FN
Nazwa usługi: ULGA   Z  TYTUŁU  KUPNA  GRUNTU
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Podinspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 

godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tyt. kupna gruntu.

 • Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym (II piętro, pok. nr 15).

 • Do wniosku dołączamy kserokopię aktu notarialnego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15), bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem poleconym.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13). 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 201 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ). 
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Zwolnienia z tyt. kupna stosuje się przy zakupie gruntów  do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. 

Pliki do pobrania: PDFWniosek o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:40
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  12-12-2017 12:02
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 289
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×