Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUG Nr 14/FN
Nazwa usługi: ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat  Finansowy
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie pieniężne – Ingrid Puchala – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 
- podatek od środków transportowych - Magdalena Kusber –  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:

Podanie o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty oraz odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę z  uzasadnieniem sytuacji finansowej   i materialnej, (podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularzy dostępnych na stronie internetowej urzędu lub w Referacie Finansowym  (II piętro, pok. nr 15, 16)
Do wniosku dołączamy:

 • sprawozdanie finansowe przedstawiające sytuację finansową firmy,
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową  opisaną w podaniu,
 • przedsiębiorca dodatkowo zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii zaświadczeń „de minimis” o otrzymanej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat podatkowych. 
Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Decyzję można odebrać osobiście (II piętro, pokój nr 15 lub 16),  bądź zostanie przesłana do Wnioskodawcy  listem poleconym.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie ( I piętro, pok. nr 13).  
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r.  poz. 201 z późn. zm.),
 • Ustawa  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1808 z późn. zm.),
 • Uchwała  Nr XXIII/270/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2009 r.  Nr 42 poz. 735).
Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie sprawy kończy się wydaniem decyzji.
W wydanej decyzji o odroczenie, rozłożenie, organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, która jest uiszczana w terminie płatności raty. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 5% kwoty odsetek.

Pliki do pobrania: Wniosek o odroczenie.pdf
Wniosek o rozłożenie na raty.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:41
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  12-12-2017 13:39
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 308
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×