Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

KARTA USŁUG Nr 15/FN
Nazwa usługi: UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Ingrid  Puchala  -  Inspektor ds. podatków
Magdalena Kusber  -  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i usług.
Pokój nr 15, 16 II piętro, tel. 077 4388 538, 077 4388 533 
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Podanie o umorzenie : zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, prolongaty zawierające szczegółowy opis sytuacji finansowej, rodzinnej i materialnej lub losowej. Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu albo w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15, 16).
Do podania dołączamy :

 • Aktualne (ważne 1 miesiąc) zaświadczenie o zarobkach podatnika, członków rodziny wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe lub zaświadczenie o bezrobociu, odcinki z otrzymywanej emerytury czy renty (kserokopie bądź oryginały)
 • Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub losową opisaną w podaniu.

Przedsiębiorcy do podania dołączają :

 • oświadczenie o korzystaniu z pomocy publicznej za okres 3 kolejnych lat liczonych od daty złożenia podania.
 • kserokopia zaświadczeń „de minimis” o otrzymanej pomocy publicznej z 3 ostatnich lat podatkowych.   
Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony. Decyzję można odebrać osobiście (w pokoju nr 15, 16 II piętro) lub zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym. 
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty  otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym  (II piętro, pokój nr 15 lub 16 ) lub w sekretariacie (I piętro, pokój nr 13).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r. poz. 201 z późn. zm. ),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spawach dotyczących pomocy publicznej  ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe:

W sprawach budzących wątpliwości podanego uzasadnienia, lub w przypadku braku dostatecznego uzasadnienia i załączników, pracownik prowadzący postępowanie dowodowe, udaje się do wnioskodawcy w celu spisania protokołu na miejscu. 

Pliki do pobrania: PDFWniosek.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:42
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 11:37
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 218
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×