Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUG Nr 16/FN
Nazwa usługi: UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Ingrid  Puchala  -  Inspektor ds. podatków
Magdalena Kusber  -  Inspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i usług.
Pokój nr 15, 16 II piętro, tel. 077 4388 538, 077 4388 533 
godziny pracy:
poniedziałek 7:30 - 17:00
wtorek-czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Podanie o umorzenie : zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę i prolongaty zawierające szczegółowy opis sytuacji finansowej . Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu albo w Referacie Finansowym ( II piętro, pokój nr 15).

Do podania dołączamy:

 • sprawozdanie finansowe przedstawiające sytuację finansową firmy,

 • inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową opisaną w podaniu,

 • przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis dodatkowo są zobowiązani do złożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin wydania decyzji bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie pisemnie zawiadomiony.

Decyzję można odebrać osobiście w pokoju nr 15 lub 16, II piętro lub zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pokój nr 15, 16 ) lub w sekretariacie ( I piętro pokój nr 13 ).

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.).

Pliki do pobrania: Wniosek.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:42
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 11:41
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 237
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×