• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Historia Integracji Europejskiej

początki:

wrzesień 1946 roku - przemówienie Winstona Churchila w Zurychu wzywające do pojednania francusko - niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy czerwiec 1947 roku - ogłoszenie Planu Marshalla, czyli planu odbudowy Europy dzięki pomocy USA marzec 1948 roku - podpisanie Traktatu Brukselskiego przez państwa Beneluksu, Francję i Wielką Brytanię, który legł u podstaw sojuszu gwarantującego zbiorowy system obrony marzec 1949 roku - powstanie NATO maj 1949 roku - utworzenie Rady Europy 9 maja 1950 roku - ogłoszenie Planu Schumana o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 18 kwietnia 1951 roku - podpisanie Traktatu Paryskiego przez Kraje Beneluksu, Francję, Niemcy i Włochy, który ustanowił EWWiS maj 1952 rok - państwa EWWiS podpisują układ o ustanowieniu Europejskiej Wspólnoty Obronnej, który mimo iż nie wszedł w życie odegrał dużą rolę w procesie tworzenia wspólnej polityki zewnętrznej i obronnej luty 1953 roku - powstanie strefy wolnego handlu między krajami EWWiS dla węgla i stali październik 1954 roku - powstanie Unii Zachodnioeuropejskiej składająca się z państw EWWiS i Wielkiej Brytanii czerwiec 1955 roku - zostaje powołana komisja pod przewodnictwem Henriego Spaaka, która ma za zadanie wypracować drogę do zacieśnienia integracji europejskiej oraz rozszerzenia jej na inne dziedziny marzec 1957 roku - podpisanie Traktatów rzymskich, na mocy których powstają Europejska Wspólnota Gospodarcza oraz EUROATOM

rozwój Wspólnot od lat 60-tych do Jednolitego Aktu Europejskiego:

styczeń 1960 roku - powstaje Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), w którego skład weszły: Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania z Lichtensteinem jako członkiem stowarzyszonym grudzień 1960 roku - powstają zręby wspólnej polityki rolnej sierpień 1961 rok - Wielka Brytania składa wniosek o członkostwo w EWG, jednak na skutek sprzeciwu prezydenta Francji Charlesa de Gaulle'a zostaje on odrzucony lipiec 1962 rok - rozpoczyna działać Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa kwiecień 1965 roku - podpisany zostaje przez państwa EWG Traktat o fuzji, który ustanowił jednolitą Radę i Komisję dla wszystkich trzech Wspólnot (do tej pory każda z nich miała oddzielne organy) lipiec 1968 roku - między państwami EWG zostaje utworzona unia celna - wprowadzono wspólną zewnętrzną taryfę celną oraz zlikwidowane zostają cła i ograniczenia ilościowe wewnątrz Wspólnoty styczeń 1970 roku - wchodzi w życie wspólna polityka handlowa październik 1970 roku - przedstawienie Planu Wernera dotyczącego planu utworzenia unii gospodarczo - walutowej listopad 1970 roku - pierwsze spotkanie państw EWG w ramach Europejskiej Współpracy Politycznej jako próby utworzenia wspólnej polityki zagranicznej kwiecień 1972 roku - wprowadzenie "węża walutowego" czyli mechanizmu ograniczenia wahań kursów walut państw EWG, co staje się początkiem tworzenia unii gospodarczo – walutowej 1 styczeń 1974 roku - do Wspólnoty zostają przyjęte Wielka Brytania, Dania i Irlandia grudzień 1974 roku - dochodzi do instytucjonalizacji spotkań szefów państw EWG i tym samym powstaje Rada Europejska (jako kolejna instytucja wspólnotowa) lipiec 1975 roku - przyjęcie traktatu o zmianach w finansowaniu działalności Wspólnot oraz powołanie Trybunału Biegłych Rewidentów Księgowych grudzień 1978 roku - Rada Europejska podejmuje decyzję o ustanowieniu europejskiej jednostki walutowej (ECU) 1 stycznia 1981 roku - przystąpienie Grecji do Wspólnot styczeń 1983 roku - zostają przyjęte zasady wspólnej polityki w obszarze rybołówstwa czerwiec 1984 roku - podjęto decyzje o reaktywowaniu UZE styczeń 1985 roku - wprowadzone zostają paszporty europejskie 14 czerwca 1984 roku - podpisanie Układu z Schengen przez Niemcy, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg o stopniowej likwidacji kontroli granicznych grudzień 1985 roku - na szczycie w Luksemburgu państwa EWG podejmują decyzję o utworzeniu jednolitego rynku wewnętrznego do 1992 roku 1 stycznia 1986 roku - Hiszpania i Portugalia wstępują do Wspólnot luty 1986 roku - podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego

od Jednolitego Aktu Europejskiego do Traktatu z Mastricht:

luty 1988 roku - podjęcie decyzji o zwiększeniu wysokości Funduszy Strukturalnych październik 1988 roku - utworzenie Sądu Pierwszej Instancji kwiecień 1989 roku - przyjęcie przez Radę Europejską tzw. raportu Delorsa, który zakładał utworzenie unii gospodarczo - walutowej i nakreślił etapy wprowadzenia jej w życie lipiec 1989 roku - utworzenie PHARE grudzień 1989 roku - Wspólnota aprobuje "Wspólnotową kartę podstawowych praw społecznych pracowników" 1 lipca 1990 roku - wchodzi w życie pierwszy etap UGW październik 1990 roku - włączenie NRD do RFN i tym samym landy NRD staja się częścią EWG grudzień 1991 roku - Wspólnota podpisuje tzw. Układy europejskie, czyli umowy stowarzyszeniowe z Polską, Czechosłowacją i Węgrami luty 1992 roku - podpisanie Traktatu z Maastricht - Traktatu o Unii Europejskiej

od Traktatu z Mastricht do Traktatu z Nicei:

maj 1992 roku - podpisanie Układu o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 1 styczeń 1993 roku - rusza jednolity rynek, dzięki czemu wprowadzona zostaje całkowita swoboda przepływu towarów, usług, kapitału i osób 1 styczeń 1994 roku - rozpoczyna się drugi etap unii gospodarczej i walutowej, utworzony zostaje Europejski Instytut Walutowy 1 styczeń 1995 roku - do Unii Europejskiej wstępują Austria, Szwecja i Finlandia grudzień 1996 roku - państwa UE zgadzają się na podpisanie Paktu Stabilizacji i Wzrostu czerwiec 1997 roku - podpisano Traktat z Amsterdamu lipiec 1997 roku - przewodniczący Komisji Europejskiej przedstawia projekt Agendy 2000 lipiec 1999 roku - rozpoczyna swą działalność Europol styczeń 2000 roku - rozpoczyna swoją działalność program SAPARD czerwiec 2000 roku - Rada Europejska przyjmuje Wspólną strategie dla regionu śródziemnomorskiego grudzień 2000 roku - szczyt Rady Europejskiej w Nicei poświęcony konieczności reformy instytucjonalnej w perspektywie przyjęcia nowych członków do UE; szczyt zaowocował przyjęciem Traktatu z Nicei

po Traktacie z Nicei:

styczeń 2001 roku - Grecja weszła do strefy euro styczeń 2001 roku - powołano Stały Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, Komitet Wojskowy i Sztab Wojskowy grudzień 2001 roku - szczyt Rady Europejskiej w Leaken, gdzie podjęto decyzję o powołaniu Konwentu Europejskiego, który zajmie się opracowaniem projektu przyszłej konstytucji europejskiej styczeń 2002 roku - euro wchodzi do obrotu gotówkowego w dwunastu państwach Unii 13 grudnia 2002 roku - UE zamyka negocjacje z dziesiątką kandydatów

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif