Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

KARTA USŁUG Nr 21/GKZP
Nazwa usługi:

PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Henryk Adamik – Inspektor ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Drogownictwa pokój nr 2 – parter, tel. (77) 4388556 godziny pracy: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. Kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz do pobrania w siedzibie Urzędu Miejskiego  (pokój nr 2).
Opłaty: Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków decyzja jest wydawana w ciągu 10 – 14 dni Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez wnioskodawcę adres, bez opłat pocztowych.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Białej.

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984)
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328)
 4. Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. (M. P. z 2017 r. poz. 394)
Informacje dodatkowe:

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy wrozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

 1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;

 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;

 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł/miesiąc

Pliki do pobrania: DOCWniosek do karty 21-GKZP.doc
PDFWniosek do karty 21-GKZP.pdf
Metryczka
 • opublikowano:
  09-11-2016 12:22
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-05-2017 13:46
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Edward Plicko - Burmistrz Białej
  odwiedzin: 449
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×