• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

KARTA USŁUG Nr 20/GKZP
Nazwa usługi:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
Pokój nr 1 – parter, tel. 774388556 
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /DO-1/. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 1 – parter Urzędu Miejskiego.

Opłaty:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zdeklarowanej w deklaracji, uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Białej /I piętro pok. nr 10/, przelewem na rachunek bankowy Gminy Biała /B.S. W Białej nr 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013/ lub u inkasenta. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku zmiany deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Termin załatwienia sprawy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Białej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku nie złożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Białej określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych (parter, pokój nr 1) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Z 2013 r. poz. 1399/ Uchwała Nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1211/;Uchwała Nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 1212/; Uchwała Nr XXII.238.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 823/; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.749 ze zmianami)

Informacje dodatkowe:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać za dłuższy czas do przodu.

Pliki do pobrania: PDFDeklaracja do karty 20-GKZP.pdf

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif