Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ptasia Grypa, - obowiązek zgłaszania ptactwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku

Burmistrz Białej informuje, iż na terenie gminy Strzeleczki w miejscowości Ścigów potwierdzono przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku apeluje o zgłaszanie gospodarstw utrzymujących drób lub inne ptactwo z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia proszę dokonać bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudniku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Uwaga: Pamiętać należy, że to jest obowiązek prawny. Jeśli okazałoby się, że ptactwo zostanie wykryte u kogoś, kto nie zgłaszał jego obecności - taka osoba może zostać ukarana grzywną od połowy - do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. W najgorszym więc przypadku, kara może sięgnąć nawet 13 tysięcy złotych.

Za obszar  zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypą ptaków uznaje się  powiaty: krapkowicki, prudnicki (w gminie Biała, miejscowości: Chrzelice, Czartowice, Gostomia, Górka Prudnicka, Krobusz, Łącznik, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze. Pogórze, Radostynia, Wilków), opolski, i nyski, zwanym „obszarem zagrożonym”.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1.utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4.stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3.organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4.przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5.transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Na postawie Rozporządzenia nr 0510/P/5/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego.


PDFRozporządzenie wojewody Opolskiego- z dnia 17.01.2023 r.pdf (2,01MB)

PDFPismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Prudnika z dnia 19.01.2023 r.pdf (249,92KB)