• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Subregion Południowy (Partnerstwo Nyskie 2020)

partnerstwo.gif


Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Całkowita wartość projektu       2.669.830,28 zł
Dofinansowanie 85%                2.269.355,74 zł
Wkład własny 15%                     400.474,54 zł

Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.

W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce
Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:

1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego

2.    Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa

3.    Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa


 
Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.
a) Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
b) Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
c) Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,
d) Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.
z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.

Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.

Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:
1) wzmacnianie spójności terytorialnej Partnerstwa - obszaru funkcjonalnego,
2) wspólne rozwiązywanie problemów zdefiniowanych dla obszaru funkcjonalnego,
3) wspieranie i inicjowanie planowania zintegrowanego (łączenie inwestycji) w ramach obszaru funkcjonalnego,
4) propagowanie wymiany wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk między Partnerami.


Poniżej dokumenty z monitoringu poszczególnych strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020:

PDFWYCIĄG Z PROTOKOŁU XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ Z DNIA.pdf (871,05KB)

PDFTabela realizacji celów strategicznych Strategii Transportu OF PN2020 - PDF.pdf (425,45KB)

PDFSTRATEGIA RYNKU PRACY OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 wskaźniki 2018-2022.pdf (267,96KB)

PDFSTRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 wkaaźniki 2018-2022.pdf (647,80KB)

PDFSTARTEGIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020 Wskaźniki 2018_2022.pdf (428,88KB)

 

PDFMonitoring z wdrażania Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnertstwo Nyskie 2020-2-9.pdf (2,57MB)

 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej,

w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Biuletyn UZPStrona internetowa Zamawiającego:

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ - 02.04.2014:


Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie  informuję, iż zostało ogłoszone postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n. Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.         


Biuletyn UZP, Strona internetowa Zamawiającego:


Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie  przetargu nieograniczonego pn. :

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Strona internetowa Zamawiającego: 


Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie informuje o ogłoszeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2

Strona internetowa Zamawiającego:


Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych  na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

Lp.
Strategia
 Data składania ofert, godzina
Link do ogłoszenie i SIWZ
opublikowanej  przez
Zamawiającego na stronie www
Link do ogłoszeń opublikowanych
w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej
1.

 

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
 
 
21 sierpnia 2014r.
10:00   
link
link
2.
Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
21 sierpnia 2014r.
12:00    
link
link
3.
Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
22 sierpnia 2014r.
10:00    
link
link
4.
Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
25 sierpnia 2014r.
10:00   
link
link

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym z dnia 7 lipca 2014 r.
Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 1,2,4,5,7,8,9

oraz

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w przetargu nieograniczonym z dnia 7 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”

Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6

Pełna treść zawiadomienia do pobrania PDFtutaj. (1,03MB)

Link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania:


Informujemy, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020,
- dla dwóch części, których uprzednio postępowanie zostało unieważnione.
 
Poniżej link do ogłoszenia o zamówieniu i SWIZ:

Strona www Zamawiającego:
Biuletyn UZP:


Numer sprawy nadany przez zamawiającego: BZP.271.41.4.2014                                                           
ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w trybie określonym w art.94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

SEKCJA I:   ZAMAWIAJĄCY                                      
I.1)   Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    Gmina Nysa
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Jacek Krzywoń
Adres:   Urząd Miejski w Nysie
ulica:  Kolejowa 15    Kod pocztowy:   48-300
Miejscowość :  Nysa     Województwo:  opolskie
Telefon:  77 4080553     Faks:  77 4080553
Poczta elektroniczna (e-mail):  
Adres internetowy (URL):   www.nysa.pl

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)     Rodzaj  zamówienia:   usługa 
II.2)     Tryb udzielenia zamówienia:   przetarg nieograniczony z dnia 07 lipca 2014r.
II.3)     Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020” 
Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020”  realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Część 4 - Publikacja oraz emisja spotu radiowego

SEKCJA III: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

III.1)    Nazwa ( firma ) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano : 
IGI MEDIA Maciej Nowak
ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole
III.2)    Uzasadnienie  wyboru oferty :
    
W dniu 10 lipca 2014 r. oferta Wykonawcy:  Agencja Reklamowa FORMIND Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice – została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. W dniu 17 lipca 2014r. Wykonawca odmówił podpisania umowy o realizacje zamówienia publicznego.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający skorzystał z dyspozycji określonej w art. 94 ust.3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych i jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez  Wykonawcę :  IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole

SEKCJA IV: INFORMACJE O WYKONAWCACH  I OFERTACH

IV.1)   Informacja o pozostałych Wykonawcach, z spośród którzy  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

Nazwa i adres wykonawcy     Cena ofertowa  (PLN)   
               
IGI MEDIA Maciej Nowak, ul. Ozimska 60/10, 45-370 Opole   - 10.983,90   
Akademia Sztuki Piękności Krystyna Łenczyńska, Rynek Dębnicki 4/3,  30-139 Kraków -  49.938,00   
VIS – MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska Wielka Nieszawska, ul. Złota 7, 87-165 CIERPICE  -  52.890,00   

IV.4)   Termin, określony zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:   22 lipca 2014r.
           
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, przed upływem terminu
o którym mowa powyżej zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 lit.a).
IV.5) Data  zawiadomienia:   17 lipca 2014r.

Rozdzielnik :
1.     Otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty.
2.     Zawiadomienie podlega  wywieszeniu na  tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
3.     Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg