• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Nieruchomości

OKRESY PRZEJŚCIOWE WYNEGOCJOWANE PRZEZ POLSKĘ
W SPRAWIE NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

W zakresie nabywania nieruchomości, Polska uzyskała zgodę na dwa okresy przejściowe w trakcie, których w stosunku do obywateli UE utrzymane zostaną krajowe zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców tj. wymóg uzyskania zezwolenia, wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych za zgoda ministra obrony narodowej a w przypadku nieruchomości rolnej również zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa. W okresie 10 lat od wydania zezwolenia minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu.

Pierwszy okres przejściowy to okres 5-letni, począwszy od daty uzyskania członkostwa w UE, dotyczy nabywania tzw. drugich domów przez obywateli UE (oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Wyłączone z tej kategorii są nieruchomości o charakterze rekreacyjnym, nabywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres przejściowy nie obejmuje osób zamieszkujących legalnie i nieprzerwanie na terenie Polski przez okres, co najmniej 4 lat przed nabyciem nieruchomości.

Drugi okres przejściowy to okres 12-letni, począwszy od daty uzyskania członkostwa w UE, dotyczy nabywania nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli UE (oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Okres przejściowy nie obejmuje rolników indywidualnych osiedlających się i prowadzących działalność rolniczą na zasadach samo zatrudnienia w Polsce, pod warunkiem dzierżawy i uprawiania przez nich ziemi przez okres, co najmniej 3 lat, a w województwie warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim - przez okres 7 lat przed nabyciem nieruchomości.

Uzyskane przez Polskę okresy przejściowe w sprawie nabywania nieruchomości, pozwalające zachować kontrolę nad obrotem najbardziej newralgicznymi kategoriami nieruchomości, uchronią polski rynek przed ewentualnymi negatywnymi zjawiskami, jakich można byłoby się obawiać w związku z pełną liberalizacją tego rynku dla cudzoziemców od dnia członkostwa. W szczególności chodzi tu o zapobieżenie spekulacyjnym działaniom na rynku ziemi rolnej, której potencjalna wartość, w związku ze wzrostem rentowności produkcji rolnej, wzrastać będzie w pierwszych latach członkostwa szybciej, niż faktyczna cena uzyskiwana na rynku.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg