Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora stanowi narzędzie wsparcia rodzin, rodzin zastępczych, rodzinnych i instytucjonalnych domów dziecka, rodzin wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, opiekunów osób zależnych a także osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego. Została wprowadzona w celu budowania przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

 • rodziny, tj. małżonkowie lub partnerzy prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi, mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę, lub jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają w województwie opolskim,
 • opiekunowie osób zależnych, tj. osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą niesamodzielną ze względu na stan zdrowia lub wiek, połączone więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną, jeżeli osoba ta pozostaje pod ich opieką lub we wspólnym gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, potwierdzające, że osoba zależna wymaga opieki.


Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

 1. w Urzędzie Miejskim w Białej - osobiście w pokoju nr 16 (II piętro);
 2. w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14, w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 3 (szklane drzwi „pod filarami”),
 • osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ulicy Hallera 9, pok. 202 (II piętro) – wtedy Karta wydawana jest „od ręki”,
 • drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny i Seniora”
 • drogą elektroniczną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres: – UWAGA: w tym przypadku Karta musi zostać odebrana osobiście przez wnioskodawcę w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z uwagi na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Karta wydawana jest bezpłatnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty, posiadacz Karty zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub właściwego urzędu gminy. W tym przypadku, posiadacz Karty uprawniony jest do wystąpienia o wydanie wtórnika Karty o tym samym numerze.

Zmiana danych osobowych związana jest z koniecznością wydania nowej Karty. Wnioskodawca składa wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA”. Karta z aktualnymi informacjami zostanie wydrukowana ponownie.

Termin ważności Karty

Termin ważności Karty określa hologram na Karcie. Termin ważności Katy upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Warunkiem przedłużenia ważności Kary jest złożenie oświadczenia o spełnianiu przez wszystkich posiadaczy karty kryteriów warunkujących przyznanie Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Gminnym koordynatorem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest Pani Magdalena Kusber, która przyjmuje w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój nr 16 (II piętro) w poniedziałek w godz. 7.30-17.00, wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30, w piątek w godz. 7.30-14.00. (tel.: 77 4388 533, e-mail: ).


PDFWniosek.pdf (468,47KB)

PDFOświadczenie dot. przedłużenia ważnosći karty.pdf (393,25KB)
PDFOświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną.pdf (399,58KB)
PDFRegulamin OKRIS.pdf (511,60KB)