Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

Brak opisu obrazka

 

   „Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka”   

Projekt jest współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Priorytet IX – Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest od września 2010r. do końca czerwca 2011r. we wszystkich publicznych  szkołach podstawowych prowadzonych  przez Gminę Biała.

Celem projekt jest  stworzenie równych szans  edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych  w Gminie Biała  poprzez :

  • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
  • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze  szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, nauk  matematyczno-przyrodniczych
  • organizację wyjazdów wycieczkowych ściśle związanych z przedmiotem zajęć.

Ponadto, w ramach projektu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne związane z prowadzonymi zajęciami.

Wartość projektu:   340.735,00 zł
Dofinansowanie:  340.735,00 zł      ( 100 % dofinansowania)