• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

  stopka.jpeg

  „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”
   
Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym  dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w  publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez Gminę Biała  w okresie od września 2010r. do końca czerwca 2011r.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Biała poprzez cele szczegółowe:

  • zapewnienie każdemu uczniowi realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych oferty edukacyjno-wychowawczej- profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi  i rozwojowymi,
  • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych  aktywizujących metod      nauczania,
  • podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę  rodzicom dzieci uczących się w I etapie edukacyjnym oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

W ramach projektu wszystkie szkoły organizują dodatkowe zajęcia  dydaktyczno -wyrównawcze,  specjalistyczne  i zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów.  Ponadto wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, adekwatny rodzajowo i ilościowo do prowadzonych zajęć i zgodnie z potrzebami uczniów.


Wartość projektu   -                       172.030,00 zł
Dofinansowanie projektu –           172.030,00 zł  ( 100 % dofinansowania)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg