• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała

UCHWAŁA NR XXX.342.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 21.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) odpadach
surowcowych
(tzw.
„suchych”)
należy
przez
to
rozumieć
wyselekcjonowane
z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche w tym opakowaniowe
bez zawartości, takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, odpady
wielomateriałowe;
3) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych
albo
jednego
lokalu
mieszkalnego
i lokalu
użytkowego
powierzchni
całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
4) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa
lokale mieszkalne;
5) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne
pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego), do których
mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane;
6) sezonie zimowym – należy przez to rozumieć okres od 1 października do 31 marca;
7) sezonie letnim – należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia do 30 września;
8) Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 – należy przez to rozumieć
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmienionej uchwałami: uchwałą
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013 r. nr XXXVI/426/2013 oraz uchwałą Sejmiku
Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. nr XXXVII/442/2013;
9) gminie – należy przez to rozumieć gminę Biała.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie
obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
1)
Zm. poz. 645 i 1318.
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 1

d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie
w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,
c) popiół – w osobnym pojemniku,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji – powinny być zagospodarowywane przy pomocy
kompostowników przydomowych;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) popiół – w osobnym pojemniku,
c) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) szkło powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez
właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą ponadto
w systemie akcyjnym.
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 2

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek po opadach uprzątnąć błoto, śnieg
oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego
nie stanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany
poprzez:
1) odgarniecie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte
do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 również dotyczy bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu
i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.
§ 5. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest
wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po myciu
i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających te odpady przed ich
przedostaniem się do gruntu i wód.
2. Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych.
§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych,
nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l;
3) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3;
4) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
5) przydomowe kompostowniki.
2. Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany lub pojemnik plastikowy pod
warunkiem, że zbierany popiół będzie wystudzony.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Wszystkie pojemniki i kontenery na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie
zapewniające identyfikację właściciela pojemnika lub kontenera.
5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą
zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą
stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osoby korzystające – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do niniejszej uchwały.
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 3

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osób korzystających – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 4 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l;
3) nie mniej niż 10 osób korzystających i nie więcej niż 19 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności
240 l;
4) nie mniej niż 20 osób korzystających i nie więcej niż 29 osób korzystających – trzy pojemniki o pojemności
240 l;
5) nie mniej niż 30 osób korzystających i nie więcej niż 39 osób korzystających – cztery pojemniki o pojemności
240 l;
6) nie mniej niż 40 osób korzystających i nie więcej niż 49 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l;
7) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do niniejszej uchwały;
8) w przypadku większej liczby osób, powyżej 10, istnieje możliwość stosowania zamiennie pojemnika
o większej pojemności jednak nie mniejszej niż suma pojemności mniejszych pojemników.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala się
minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – o pojemności 60 l;
2) 4 osoby korzystające – o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części prowadzą działalność gospodarczą,
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 2 osoby korzystające i nie więcej niż 4 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystających i nie więcej niż 9 osób korzystających – pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 10 osób korzystających i nie więcej niż 19 osób korzystających – dwa pojemniki o pojemności
240 l;
5) nie mniej niż 40 osób korzystających i nie więcej niż 49 osób korzystających – pojemnik o pojemności 1100 l;
6) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 lub
kontenery wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na
podstawie załącznika do niniejszej uchwały.
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 4

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 2 osoby korzystające i nie więcej niż 4 osoby korzystające – pojemnik o pojemności 120 l;
3) nie mniej niż 5 osób korzystające i nie więcej niż 9 osób korzystające – pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 10 osób korzystające i nie więcej niż 19 osób korzystające – dwa pojemniki o pojemności 240 l;
5) nie mniej niż 40 osób korzystające i nie więcej niż 49 osób korzystające – pojemnik o pojemności 1100 l;
6) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 lub
kontenery wymienione w § 7 ust. 1 pkt. 4) proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na
podstawie załącznika do uchwały.
§ 11. W miejscach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione w szczególności na przystankach,
obok kościołów, parków i placów, sklepów, lokali gastronomicznych.
§ 12. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 13. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie
nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na
teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;
3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do
dysponowania terenem na ten cel.
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc
ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie letnim (od początku maja do
końca września), w przypadku gdy miejsca te znajdują się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym
poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
4.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia,
instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół
pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub
nie zostały wrzucone do pojemnika.
5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 5

1) w sezonie letnim:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Białej
w obrębie ulic: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna
i 1 Maja oraz z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Łączniku przy ul. Robotniczej – nie rzadziej
niż jeden raz na tydzień,
c) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień;
2) w sezonie zimowym:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Białej
w obrębie ulic: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna
i 1 Maja oraz z budynków wielorodzinnych zlokalizowanych w Łączniku przy ul. Robotniczej – nie rzadziej
niż jeden raz na dwa tygodnie,
c) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) popiół – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się
pojemników.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż jeden
raz na dwa miesiące.
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się
będzie w systemie akcyjnym raz w roku zgodnie z podanym harmonogramem.
4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00.
5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
6. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
7. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
8. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
§ 16. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon;
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;
3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie
przeznaczony jest pojemnik;
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk);
7) zakopywania odpadów;
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 6

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych,
nawozów naturalnych;
9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017
§ 17. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są
informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne, za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym, jest
możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) pies będzie prowadzony na smyczy;
2) niezależnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec.
4. Wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych i użyteczności
publicznej jest zabronione. Nie dotyczy psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
5. Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze smyczy, w miejscach
odosobnionych nieuczęszczanych przez ludzi.
6. Niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowiących miejsca zabaw dzieci.
7.
Właściciele zwierząt domowych i gospodarskich zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.
8. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego zakładu utylizacji.
9. Pomieszczenia dla zwierząt winny być tak utrzymane i urządzone, aby nie zanieczyszczały terenu
przyległego, a w szczególności studni.
Rozdział 7.
Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku
oraz w obrębie zabudowy wielorodzinnej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
3. Prowadzący hodowle zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz środowiska;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór itp.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
§ 20. 1. Wyznacza się obszar Gminy Biała jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku w okresach:
1) w dniach od 10 marca do 24 marca każdego roku – akcja wiosenna;
2) w dniach od 1 października do 15 października każdego roku – akcja jesienna.
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 7

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.
§ 22. Traci moc uchwała NR XVIII.216.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 363)
zmieniona uchwałą NR XXVII.303.2013 Rady miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2013 r. poz. 2529).
§ 23. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2014 r.
Przewodniczący Rady
Robert Roden
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.342.2014
Rady Miejskiej w Białej
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Tabela 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
Lp.
Sposób zbierania
odpadów
Jednostka charakteryzująca źródło wytwarzanych
odpadów
Średnia ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych
w ci ą gu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]
1.
selektywny
na zamieszkującego
26
2.
nieselektywny
na zamieszkującego
41
Przyjęta gęstość odpadów 155 kg/m3
Tabela 2. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują
mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy:
L p.
Rodzaj nieruchom o ści (ź r ódło
wytwarzania odpadów
komunalnych)
jednostka charakteryzująca
źródło wytwarzanych
odpadów
średnia ilość
wytwarzanych
odpadów komunalnych
w ciągu 2 tygodni
[litry/2 tyg.]*
wskaźnik
przeliczeniowy do
obliczenia liczby o s ób
korzystających
z pojemnika
1.
nieruchomość zamieszkała
na zamieszkującego
26,00
1,000
na studenta/ ucznia/ dziecko
6
0,231
2.
uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki
na pracującego
30
1,154
na łóżko
40
1,538
3.
szpitale, hotele i inne placówki
całodziennego pobytu
na pracującego
30
1,154
na 1m2 powierzchni
handlowej
6
0,231
4.
lokale handlowe - do 50m2
powierzchni handlowej
na pracującego
30
1,154
na 1m2 powierzchni
handlowej
4
0,154
5.
lokale handlowe - powyżej 50m2
powierzchni handlowej
na pracującego
30
1,154
na 1 miejsce konsumpcyjne
40
1,538
6.
lokale gastronomiczne
na pracującego
30
1,154
na punkt handlowy
120
4,615
7.
urządzone targowiska, hale targowe,
giełdy
na pracującego
30
1,154
8.
ogródki działkowe
na każdą działkę
20
0,769
na miejsce na widowni
2
0,077
9.
instytucje kultury, posiadające sale
widowiskowe, w tym m. in.: teatr,
opera, filharmonia
na pracującego
30
1,154
na miejsce na widowni
4
0,154
10.
kino
na pracującego
30
1,154
11. cmentarz
na miejsce grzebalne
6
0,231
12. tereny parków, zieleńców
na 1 ha
200
7,692
13. wszystkie inne niż wyżej wymienione:
-
pomieszczenia biurowe, w tym
instytucje i urzędy
na pracującego
30
1,154
-
punkty handlowe i usługowe poza
na pracującego
30
1,154
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 1

lokalem (kiosk, uliczne punkty
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)
-
rzemiosło i zakłady wytwórcze,
działalność gospodarcza
na pracującego
30
1,154
-
instytucje kultury, nie posiadające
sal widowiskowych, w tym m. in.:
muzea, galerie, biblioteki
na pracującego
30
1,154
-
obiekty sportowe, w tym m. in. hale
sportowe, korty tenisowe, kąpieliska
itp.
na pracującego
30
1,154
Przyjęta gęstość odpadów 155 kg/m3
Id: A98C4C3E-A0AF-4A36-9F2E-216EB28D0421. Podpisany
Strona 2

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg