• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do składania ofert w sprawie realizacji zadania pn.: „Wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni”

 


 


 


Biała, dnia 24 lipca 2014 r.

ZB.042.11.2013 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

zaprasza

 

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie realizacji zadania pn.:

Wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni.

 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy budowy boiska do siatkówki o wymiarach 18m dług. x 9m szer. wraz z ogrodzeniem o dług. 28mb, w zakresie następujących prac:

  - rozplantowanie i wyrównanie terenu na całej powierzchni działki,

  - usunięcie ziemi i wyrównanie terenu na powierzchni boiska do siatkówki plażowej,

  - zakup folii,

  - zakup piasku – 160 ton,

  - transport piasku i utworzenie powierzchni boiska,

  - zakup ogrodzenia (siatka, słupki, zaprawa betonowa),

  - montaż ogrodzenia – 28 mb,

  - zakup i montaż siatki oraz słupków do piłki plażowej.

 4. Kryteria oceny ofert:

  - najniższa cena,

  - okres gwarancji na wykonane prace.

 5. Termin realizacji zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do października 2014r.

  Oferty należy złożyć w terminie do 07.08.2014 r. do godz. 12:00.

 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

  p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 438 85 58, e-mail:

 7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnieniu funduszy na wykonanie boiska do piłki siatkowej w Radostyni.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Biała do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg