• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”

 


 


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZB.042.1.2014                                            Biała, dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

 

zaprasza

 

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie realizacji zadania pn.:

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”.

 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji następujących usług:

  - dostawa i montaż blaszaka – pomieszczenia gospodarczego,

  - dostawa materiałów budowlanych, takich jak:
  a) kruszywo bazaltowe o frakcji 0/31,5
  b) kruszywo bazaltowe o frakcji 0/4
  c) kostka brukowa
  d) obrzeża
  e) cement

 4. Kryteria oceny ofert:

  - najniższa cena,

  - okres gwarancji na wykonane usługi.

 5. Termin realizacji zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do października 2014r.

  Oferty należy złożyć w terminie do 21.07.2014 r. do godz. 15:00.

 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami oraz w sprawie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest:

  p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 438 85 58, e-mail:

 7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnieniu funduszy na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie”.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminy Biała do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg