• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA na rok szkolny 2014/2015

 

Urząd Miejski w Białej informuje, że zgodnie z uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r.w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 1024) - dofinansowanie w roku szkolnym 2014/2015 przysługuje:

  1. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub IV szkoły podstawowej, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 504,00zł. netto
  2. uczniom :

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszacym,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkc. 1- 7
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów.

  1. w szczególnych przypadkach dofinansowanie przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie tj. 504,00zł. netto z powodu;

1)ubóstwa;
2)sieroctwa;
3)bezdomności;
4)bezrobocia;
5)niepełnosprawności;
6)długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7)przemocy w rodzinie;
7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10)(uchylony);
11)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13)alkoholizmu lub narkomanii;
14)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15)klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wnioski można składać do 05 września 2014r. w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
Wniosek mogą złożyć:
- rodzice,
- opiekun prawny,
- rodzice zastępczy,
-osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,
-pełnoletni uczeń,
- za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych wniosek może złożyć:
nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba.

 

Do wniosku należy dołączyć:

- Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

-W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów, o których mowa w punkcie 2 do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie. Maksymalne kwoty dofinansowania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz.U. 2014r. poz. 1024).

 

Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych
Jadwiga Małota

Biała, 2014-08-04

 

Załącznik: 1.Wniosek

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg