• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii”

 


 


 

GCK.072.3.2013

Biała, dnia 19 sierpnia 2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminne Centrum Kultury w Białej

ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała

zaprasza

do złożenia oferty/ udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania pn.:

Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii”

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego.

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii.

 3. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy następującej usługi:

  - wykonania i montażu dwóch drewnianych wiat rekreacyjnych wraz z wyposażeniem (ławki, stoły, gril) na utwardzonym terenie z kostki brukowej.

 4. Kryteria oceny ofert:

  - najniższa cena,

  - okres gwarancji na wykonaną usługę.

 5. Termin realizacji zamówienia:

  od dnia podpisania umowy do listopada 2014 r.

  Oferty należy złożyć w terminie do 12.09.2014 r. do godz. 15.30.

 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami oraz w sprawie szczegółowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w usługi jest:

  p. Karina Grelich-Deszczka, tel. 77- 438 85 58, e-mail:

 7. Informacje dotyczące zawierania umowy:

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zapewnieniu funduszy na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomii.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Gminnego Centrum Kultury w Białej do zawarcia umowy.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg