Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy ,

że w dniu 12 września 2014 r. o godz. 10 00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała
  2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków

 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2013/2014 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028
  2) zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok
  3) udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej
  4) zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów,
  5) przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała oraz Chorągwi miasta Białej
  6) zmian do Statutu Gminy Biała
  7) utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego , zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  8) dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego
  9) zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała.
  10) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej

Zaprasza się mieszkańców do udziału w obradach sesji

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białej