• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała
o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej,
które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Białej
w dniu 10 września 2014 r. o godz. 11:00

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie :
 • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz- Gostomia – Solec;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice- Wilków.
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2013/2014 i przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2014/2015.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028;
 • zmian budżetu Gminy Biała na 2014 rok;
 • udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej;
 • zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;
 • przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała oraz Chorągwi miasta Białej;
 • zmian do Statutu Gminy Biała ;
 • utworzenia w Gminie Biała odrębnych odwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.;
 • dostosowania nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej do stanu faktycznego;
 • zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury w gminie Biała;
 • rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Białej.

Przewodniczący
Stałych Komisji
Rady Miejskiej w Białej

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg