• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Biała, dnia 28.10.2014r.

Sprawozdanie
Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu
uchwały w przedmiocie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

 

Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Nr VIII.114.2011 z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W dniu 3 października 2014r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.734.2014 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 10 października 2014r. do 24 października 2014r.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag.

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi ani opinie od organizacji pozarządowych mające wpływ na zmianę projektu przedmiotowej uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok".

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Inspektor ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rolnictwa, Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.


Burmistrz Białej
Arnold Hindera

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg