• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

UNIJNA DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. „OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIAŁA”

UNIJNA DOTACJA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN.

„OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BIAŁA”

 

Burmistrz Białej informuje, że trwa realizacja projektu pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, osi priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

 

Cel projektu: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcja zużycia energii finalnej, co zostanie zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała niewątpliwie przyczyni się m.in. do osiągnięcia w/w celów, jakie zostały określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Działania zawarte w Planie będą spójne z „Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz w efekcie doprowadzą do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

 

Opis projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. Będzie ściśle związany z realizacją zapisów zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Plan zapewni: wyraźne oszczędności w budżecie (dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej), a także innych mediów, udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału miasta w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza poprzez realizację w/w Programu Ochrony Środowiska.

 

Zakres projektu: Plan obejmujący obszar całej Gminy Biała będzie zawierał zakres działań, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania OZE (Odnawialnych Źródeł Energii), czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i będzie obejmował całość obszaru geograficznego gminy. Będzie on realizowany poprzez takie działania, jak: termomodernizacja budynków, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia ulicznego, wprowadzenie inteligentnego oświetlenia wewnątrz budynków, wymiana pojazdów na niskoemisyjne, budowa ścieżek rowerowych, prowadzenie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym (np. promowanie eco-drivingu oraz organizowanie seminariów, szkoleń w tym zakresie).

 

Całkowita wartość projektu: 19 450,00 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 16 532,50 PLN

Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 2 917,50 PLN

 

 


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg