• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Od 1 marca 2015 - nowe dowody osobiste

Od 1 marca 2015 - nowe dowody osobiste.
Co się zmieni?
Od 1 marca 2015 będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego.
Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
 
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat.
Także osoby, które ukończyły 65 rok życia będą otrzymywały dokumenty terminowe.
Wszystkie dowody wydawane od 1 marca 2015 roku opatrzone będą datą ważności.
 
Wymiana dowodu osobistego
Po 1 marca2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów. Ważność zachowają także dokumenty wydane bezterminowo.
Nie ma więc konieczności wymiany posiadanych ważnych dowodów osobistych. Zmiany dotyczyć będą jedynie nowo wydawanych dokumentów. 
 
Dowody osobiste wydawane są bez konieczności uiszczenia jakichkolwiek opłat.
 
Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze
dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. 
 
Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym
ePUAP. 
 
Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas ten formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie
pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. 
 
Jeśli utracimy dowód osobisty, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawca. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg