Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Burmistrza Białej z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Uchwały Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

W dniu 24 luty 2015r. Burmistrz Białej opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Biała oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 3 marca 2015r. do 17 marca 2015r.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu przedmiotowej uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag.

 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęły dwie uwagi od organizacji pozarządowych, które nie mają wpływu na zmianę projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

 

Uwagi dotyczyły:

1. § 5 ust.1 pkt. 6 wkład finansowy Gminy nie powinien przekroczyć 100 %, a nie 50 %, wysokości środków ustalonych na inicjatywy lokalne w budżecie Gminy Biała na dany rok;

2. W załączniku do niniejszej uchwały pn. Szczegółowe kryteria oceny wniosków, w pkt 2 ppkt 2 mało precyzyjny zapis.

 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Inspektor ds. rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

 

 

Burmistrz Białej

Edward Plicko