• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 179338-2015; data zamieszczenia: 16.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, faks 77 4387679.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2015/2016 w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2015/2016 w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych.
Przedmiot zamówienia obejmuje rok szkolny 2015/2016 z wyłączeniem wakacji i innych przerw w zajęciach szkolnych. Na okres trwania umowy Zamawiający wydzierżawi autobus gminny do wykonywania usług przewozowych uczniów według odrębnej umowy dzierżawy. Zamawiający wymaga, aby godziny wyjazdu z miejscowości dzieci nie były wcześniej niż 7:10 dla PSP Biała, PG Biała i PP Biała, a dla PSP Łącznik, PG Łącznik i PP Łącznik nie wcześniej niż 7:30, a godzina przyjazdu dzieci do placówek nie była później niż 8:00 dla ZSP w Białej, a dla ZSP w Łącznik 8:10. Godziny odwozu dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania odbywać się będą w godzinach od ok. godz. 12.30 do 16.30 według ustalonego harmonogramu odwozów dla ZSP Biała, a dla ZSP Łącznik codziennie od godz. ok 12:45 do 15:55. Ogólna liczba biletów upoważniających do przejazdu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli wynosi ok. 566. Liczba ta jest aktualna na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega, że :
1) każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie,
2) autobusy, którymi będą dowożeni uczniowie nie będą miały więcej niż 20 lat,
3) wykonawca zapewni bezpieczny, sprawny i punktualny dowóz oraz odwóz uczniów według ustalonego z kierownictwem placówek oświatowych rozkładu jazdy autobusów, zatwierdzonego przez Zamawiającego,
4) ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów spoczywa na Wykonawcy
5) Zamawiający ze swej strony zapewnia opiekuna w czasie przewozów,
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł opłatę za dzierżawę autobusu w wysokości 1.800,00 zł brutto miesięcznie w okresie trwania umowy.
7) w przypadku spadku temperatury na dworze poniżej 5 oC przewoźnik zobowiązuje się ogrzewać autobus w czasie przewożenia uczniów,
8) przejazdy opiekuna sprawującego opiekę nad uczniami w czasie przewozu są bezpłatne.
Szczegóły dotyczące poszczególnych tras dowozów zawarte są w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W Załączniku nr 1 do formularza ofertowego -kalkulacja cenowa za 1 miesiąc. Podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Biała na rok szkolny 2015/2016 posiada charakter orientacyjny. Zakres przewidzianych do zakupu biletów może ulegać zmianom w roku szkolnym. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika- kalkulacja cenowa za 1 miesiąc stanowiący załącznik do formularza ofertowego.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.11.31.00-4, 60.17.20.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez okres realizowania zamówienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie dzieci do szkół. Załącznik nr 7 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia przynajmniej 8 autobusami z których każdy posiada nie mniej niż 38 miejsc siedzących. Wykonawca zobowiązany jest podać informację o podstawie dysponowania autobusami. Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych, kserokopie ubezpieczeń OC i NW na te pojazdy oraz kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu technicznego dla każdego pojazdu biorącego udział w realizacji zadania

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i udokumentuje dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym przynajmniej 8 kierowcami posiadającymi uprawnienia do kierowania autobusami. Załącznik nr 8 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać limit maksymalnej kwoty ubezpieczenia, o której mowa powyżej, przez cały okres obowiązywania umowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty,
b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b u Pzp - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Zał. nr 10 do SIWZ)
e) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa a pkt. VII SIWZ polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych od pkt. VIII. B. 1,2 SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Czas reakcji - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) gdy podana prognozowana ilość biletów szkolnych przewidywanych do zamówienia przez gminę Biała na lata szkolne 2015/2016 ulegnie zmianie. Zamawiający z tego względu zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej / większej ilości zakontraktowanych biletów wyszczególnionych w pozycjach załącznika cenowego przedłożonego przez Wykonawcę.
3. Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
b) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
c) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy
d) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
3) zmiany danych teleadresowych,
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,
5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z poźn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej
Rynek 10
48-210 Biała
Pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.07.2015 godzina 09:00,
miejsce: Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej
Rynek 10
48-210 Biała
Pokój nr 13 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDFSIWZ.pdf (194,69KB)

ODTZał. nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy.odt (25,09KB)

XLSXZał. nr 1 do formularza ofertowego.xlsx (7,94KB)

ODTZał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ust. 1.odt (18,92KB)

ODTZał. nr 3 do SIWZ- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (19,71KB)

ODTZał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt (22,58KB)

PDFZał. nr 5 do SIWZ - projekt umowy.pdf (113,86KB)

PDFZał. nr 6 do SIWZ - wykaz i trasy.pdf (125,15KB)

ODTZał. nr 7 do SIWZ - wykaz zamówień zrealizowanych.odt (19,64KB)

DOCZał. nr 8 do SIWZ - wykaz osob.doc (28,00KB)

ODTZał. nr 9 do SIWZ - wykaz pojazdów.odt (21,88KB)

DOCZał. nr 10 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.doc (18,00KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,13MB)

PDFKorekta zawiadomienia o wyborze oferty.pdf (1,33MB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,78MB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg