• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Transportu OF PN2020

I N F O R M A C J A
Burmistrza Białej

z dnia 29 października 2015 r.

o przeprowadzeniu z mieszkańcami Gminy Biała konsultacji w sprawie projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku

 

Na podstawie uchwały Nr XXX.339.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała

i n f o r m u j ę mieszkańców Gminy Biała,

że zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.179.2015 Burmistrza Białej z dnia 28 października 2015 r. przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie ustalenia treści projektu Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

W/w dokument będący przedmiotem konsultacji dostępny jest pod linkiem:

https://collect.consulting:5555/fbdownload/STARTEGIA%20TRANSPORTU%20%20OF2020?k=Nk0RbKkl&stdhtml=true

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 05.11.2015 r. do 19.11.2015 r. w formie wyrażenia przez mieszkańców opinii, uwag oraz propozycji do projektu strategii, zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Termin

 Rodzaj konsultacji

Grupa odbiorców

05.11.2015

 

godz. 11:00-12:30

 
godz. 13:00-14:30

Spotkania konsultacyjne

 

Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego PN2020

 

 

Liderzy opinii, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

 

Mieszkańcy

05.11.2015 –

19.11.2015

Konsultacje on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Mieszkańcy, liderzy opinii, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych i opublikowane w terminie do 14 dni od daty zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białej www.biala.gmina.pl.

Adresaci konsultacji

 1. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu strategii mogą składać wszyscy interesariusze, a w szczególności: mieszkańcy, lokalni liderzy opinii, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 2. Warunkiem udziału w konsultacjach jest:
 • udział w spotkaniu i/lub wypełnienie i złożenie formularza uwag
 • udział w konsultacjach społecznych on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Formy konsultacji

 • ustna (poprzez udział w w/w spotkaniach konsultacyjnych i wniesienie uwag do prezentowanego dokumentu)
 • pisemna papierowa (poprzez wypełnienie przy okazji spotkań i złożenie wskazanego formularza uwag)
 • on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Miejsce konsultacji

 • spotkania konsultacyjne: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała (sala widowiskowo-konferencyjna, I p.)
 • konsultacje on-line na adres:

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest firma Collect Konsulting S.A. z siedzibą w Katowicach, kontakt:

, tel. 32 203 20 53

Zapraszam mieszkańców do udziału w konsultacjach

Burmistrz Białej
/-/ Edward Plicko 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg