Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYTYCZNE W SPRAWIE EKSPORTU JABŁEK DO CHIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Jabłka przeznaczone na eksport do Chin będą pochodziły z Polski i będą spełniały wymagania fitosanitarne, normy bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą wolne od organizmów kwarantannowych Chin. Przed pierwszym sezonem eksportowym zostanie przeprowadzona wspólna (PIORiN i AQSIQ) wyrywkowa kontrola zarejestrowanych miejsc produkcji, pakowalni, pod kątem spełnienia chińskich wymagań fitosanitarnych.
 

 1. REJESTRACJA PODMIOTÓW

Na eksport do Chin będą mogły być kierowane wyłącznie jabłka wyprodukowane, przechowywane, i pakowane w miejscach zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin
i Nasiennictwa, co umożliwi prześledzenie pochodzenia eksportowanej przesyłki w razie wystąpienia niezgodności.

Podmiot zainteresowany eksportem jabłek do tego kraju powinien postępować zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 

 1. Producent jabłek składa do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa (WIORiN) właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy wniosek o wpisanie do stosownego wykazu danego miejsca produkcji (sadu), w którym produkowane są jabłka
  z przeznaczeniem na eksport do Chin (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1).

 

 1. We wniosku producent poświadcza, że:

 1. jabłka, które będą przedmiotem eksportu do Chin będą produkowane
  z zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin (IO) lub integrowanej produkcji roślin (IP), obejmującej monitoring agrofagów i chorób oraz zwalczanie metodami chemicznymi i biologicznymi;

 2. prowadzi uprawę w oparciu o założenia zasad dobrej praktyki rolniczej;

 3. otrzymał i zapoznał się z wymogami obowiązującymi w eksporcie jabłek z Polski
  do Chin (Załącznik Nr 2) oraz metodykami IO/IP i zobowiązuje się
  do przestrzegania tych wymogów.

 

 1. W wyniku rejestracji podmiotowi nadawany jest unikalny numer, składający się
  z następujących oznaczeń: CN (Chiny)/S (określenie miejsca produkcji – SAD)/kod województwa/kolejny numer nadany dla miejsca produkcji w wykazie WIORiN (przykład: CN/S/00/0).

 2. Podmiot zajmujący się przechowywaniem, i/lub pakowaniem jabłek, przeznaczonych na eksport do Chin, składa wniosek o wpis do wykazu miejsc zajmujących się przechowywaniem i/lub pakowaniem jabłek z przeznaczeniem na eksport do Chin do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1).

 3. W wyniku rejestracji miejsca przechowywania (chłodnie) i/lub pakowania jabłek przeznaczonych na eksport do Chin otrzymują unikalny numer składający się
  z następujących oznaczeń CN (Chiny)/P (oznaczenie PAKOWALNI/ PRZECHOWALNI)/kod województwa/kolejny numer w rejestrze (przykład CN/P/00/0).

 4. Potwierdzenie nadania numeru rejestracyjnego dokonywane jest w formie informacji pisemnej, przekazywanej wnioskodawcy.

 5. W przypadku, gdy w miejscu produkcji jabłek równocześnie znajduje się tylko przechowalnia nadawany jest tylko jeden numer z wyróżnikiem „S”. Natomiast, jeżeli
  w danym miejscu produkcji odbywa się również pakowanie do etapu finalnego produktu, który jest przedmiotem eksportu do Chin, nadawane są dwa odrębne numery z wyróżnikami „S” i „P”.

 6. Wojewódzki Inspektor prowadzi wykaz miejsc zajmujących się produkcją
  i/lub przechowywaniem i/lub pakowaniem (tzw. „obróbką”) jabłek przeznaczonych na eksport do Chin. Wykaz zawiera co najmniej: nadany numer rejestracyjny; imię i nazwisko producenta lub nazwę firmy, adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności (produkcji i/lub przechowywania i/lub pakowania).

 7. Zainteresowane podmioty składają wnioski o wpis do rejestru w bieżącym roku najpóźniej do 15 lipca do właściwego WIORiN.

 8. Nadany numer wpisu do rejestru jest ważny na czas nieokreślony, pod warunkiem, że stan fitosanitarny miejsca produkcji, sortowania i przechowywania nie ulegnie zmianie.

 9. Wykazy zarejestrowanych miejsc produkcji, przechowywania i/lub pakowania jabłek
  z przeznaczeniem na eksport do Chin przekazuje się do GIORiN w formie odrębnych plików formatu Excel, zawierających informacje o których mowa w pkt.8. Termin przekazania wykazów w bieżącym roku ustala się na 22 lipca br.

 10. Zgodnie z ustalonymi warunkami protokołu, wykazy podmiotów zarejestrowanych na potrzeby eksportu jabłek do Chin będą przekazywane do Generalnej Administracji ds. Jakości, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej (AQSIQ).

ODTZałacznik 1.odt (17,81KB)
ODTZałacznik 2.odt (28,04KB)