Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacja na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
oraz z budżetu państwa.

 

Burmistrz Białej informuje, że została rozpoczęta realizacja zadania pn.:

„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023”

W ramach niniejszego projektu planuje się przeprowadzić następujące typy działań:

  1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji: (1a) przeprowadzenia badań w oparciu o ankietę adresowaną do mieszkańców miasta i innych osób oraz podmiotów gospodarczych, które z funkcji miasta korzystają; (1b) przeprowadzenie pogłębionej diagnozy na podstawie istniejącej; (1c) opracowanie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Biała do roku 2023; (1d) poddanie projektu konsultacjom; (1e) przyjęcie programu uchwałą Rady Miejskiej.
  2. warsztaty dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców, ważności świadomego udziału w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznych adresowane do przedstawicieli forum lokalnego, przedsiębiorców, organizacji społecznych, instytucji publicznych.
  3. Włączeniowe/ techniki partycypacyjne: (3a) spotkania forum lokalnego (przedstawiciele branż: urbanistycznej, architektonicznej, projektowej, lokalnych podmiotów gospodarczych; organizacji społecznych; administracji, instytucji publicznych); (3b) dialog obywatelski – otwarte, moderowane spotkanie adresowane do mieszkańców miasta, podczas którego prezentowane będą wyniki prac forum, ankiet, pogłębionej diagnozy, założenia programu; (3c) zgłaszanie uwag dot. projektu podczas prowadzonych konsultacji i publikacja raportu z konsultacji; (3d) – opracowanie i przeprowadzenie gry miejskiej.
  4. Zarządzanie projektem: analiza sprawozdania przez biegłego rewidenta oraz prace zespołu koordynacyjnego.
  5. Promocja i informacja: promocja idei rewitalizacji poprzez systematyczną informację na stronie internetowej www.biala.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl, na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz w lokalnej prasie „Panorama Bialska”.

Termin zakończenia realizacji zadania – 30 wrzesień 2016 r.

Całkowita wartość projektu: 24 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 21 000,00 PLN
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 3 000,00 PLN