• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga Organizacje Pozarządowe!

 

                                      Zarządzenie Nr OR.0050.346.2012
                                                     Burmistrza Białej
                                          z dnia 29 październik 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr VIII.114.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

                                                                     § 1
Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

                                                                     § 2
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 05.11.2012r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 19.11.2012r.

                                                                     § 3
1.  Konsultacje przeprowadzone będą w formie:
1) zamieszczenia projektu w/w uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) na stronie internetowej Gminy Biała (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, poprzez wyrażenie pisemnej opinii bądź uwag.
2. Opinie należy składać w terminie wskazanym w § 2 na piśmie do Urzędu Miejskiego w Białej, (sekretariat I piętro, pokój nr 13) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała.

                                                                     § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rolnictwa Referatu Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Białej.

                                                                     § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                        Burmistrz Białej

                                                                                                        Arnold Hindera


 

Załączniki do pobrania:
Projekt uchwały

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg