Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

INFORMACJA  DLA  PRZEDSIEBIORCÓW


Urząd Miejski w Białej informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XI/131/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26.10.2007 r. w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na 2007 - 2013 - przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy przysługuje ulga w podatku od nieruchomości.
Zgodnie z w/w uchwałą pomoc może być udzielona do:

 • kosztów nowej inwestycji bądź rozbudowie istniejącej,
 • kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Warunkiem udzielenia pomocy jest:

 • dokonanie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji zgłoszenia do tut. urzędu zamiaru skorzystania z pomocy,
 • zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 • utrzymania inwestycji w gminie przez okres co najmniej 5 lat,
 • utworzeniu nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji.

Zgłoszenia dokonuje się na drukach, które dostępne są w Urzędzie Miejskim w Białej, w pokoju nr 15 (II piętro) lub na stronie internetowej www.bip.biala.gmina.pl
Szczegółowych informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju nr 18 lub pod nr tel. 077 4388 532.

Akty prawne:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. Nr 146, poz. 927).
 2. Uchwała Nr XI/131/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007 – 2013   (Dz.Urzed.Woj.Opol. Nr 3, poz. 77 )

 Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy