• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Projekt: „Moja przyszłość – moja firma”

Projekt: „Moja przyszłość – moja firma”

realizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w partnerstwie z Euro Support W. Rurynkiewicz Sp. J.
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Celem projektu jest powstanie 46 nowych firm na terenie województwa opolskiego.

Projekt adresowany jest do 70 osób (35 kobiet i 35 mężczyzn) zamieszkujących woj. opolskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.

Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia; od dnia 30-tych urodzin, pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo). 63 osoby z grupy docelowej stanowić będą osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dlatego pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne,

- osoby po 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maks. średnie),

- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia,

- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,

- migranci,

- imigranci powrotni,

- osoby zamieszkujące obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej tj. gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice (min. 35 osób z grupy docelowej).

Premiowane dodatkowymi punktami na ocenie wniosków będą firmy wpisujące się branże zidentyfikowane jako specjalizacje regionalne w oraz te, które będą generować miejsca pracy.

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis do CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa).

Wsparcie w projekcie obejmuje:

1. Nabór i ocenę wniosków kandydatów na Uczestników projektu oraz spotkania kandydatów z doradcą zawodowym.

2. Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie.

3. Przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej (maks. 25 000,00 zł).

4. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe (1000,00 zł/1 m-c prowadzenia działalności) + wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze (szkolenia i doradztwo związane z prowadzoną działalnością i ewentualnymi trudnościami) dla wszystkich firm powstałych dzięki projektowi.

5. Przedłużone wsparcie pomostowe finansowe (1000,00 zł/1 m-c prowadzenia działalności) dla maks. 50%  firm, które powstały dzięki projektowi. Wsparcie to uzyskają firmy, które po pierwszych 6 m-cach działania gorzej sobie radzą na rynku, niż pozostałe.

 

WAŻNE - Aktualnie "Regulamin rekrutacji do projektu" wraz z Formularzem rekrutacyjnym + "Regulamin przyznawania wsparcia finansowego" są weryfikowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Po ich akceptacji przez WUP zostaną upublicznione na stronie projektu z jednoczesnym podaniem terminu naboru wniosków dla kandydatów na Uczestników projektu. Planowany termin naboru wniosków - po dniu 15.01.2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.dotacje.izbarzem.opole.pl

 

Biuro projektu:

Izba Rzemieślnicza w Opolu, ul. Katowicka 55

e-mail: dotacje@izbarzem.opole.pl

Tel. 77 454 31 73 wew. 27, Tel. kom. 508 129 940

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg