• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na ,,Najciekawszą koncepcję zagospodarowania przestrzeni wsi"

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3422/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił konkurs na „Najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi".

Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia, a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny i wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni wiejskiej.

Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Ma także promować postawy społeczne sprzyjające ochronie bioróżnorodności oraz zabudowę opolskiej wsi i jej walory przyrodnicze. Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu mają powodować pobudzenie aktywności oraz wpływać na wzrost świadomości ekologicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 5 maja br. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).


Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się w dokumentach do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pani Ewa Kotula, tel. 77 / 44 82 125.

Przedsięwzięcie stanowi realizację zadania w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

 

PDFRegulamin konkursu Najciekawsza koncpecja.pdf (681,98KB)
PDFZaproszenie.pdf (895,04KB)
DOCZgloszenie.doc (2,02MB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg