• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja o zmianie nazw ulic w Białej i Łączniku

Urząd Miejski w Białej informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Białej podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku.
Uchwały te zostały podjęte w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli ,obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744).

BIAŁA - dokonano zmiany nazw następujących ulic:

 • Aleksandra Zawadzkiego na Słoneczną

 • Armii Ludowej na Armii Krajowej

 • Hanki Sawickiej na Wodną

 • Świerczewskiego na Przedmieście

ŁĄCZNIK – dokonano zmiany nazw następujących ulic:

 • 30 lecia na Ogrodową

 • Świerczewskiego na św. Walentego

Uchwały Rady Miejskiej zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdą w życie z dniem 21 lipca 2017 r. co oznacza, iż od tego dnia obowiązywać będą nowe nazwy ulic.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach


Ustawa gwarantuje, że nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych

Art. 5 ust. 2 wspomnianej wyżej ustawy przesądza, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – co oznacza, że : dowody osobiste (posiadające adres zameldowania) ,prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdu zachowują ważność, nie ma konieczności ich wymiany.
Nowe dowody osobiste nie posiadają już adresu zameldowania


Nie ma opłat za zmiany w księgach wieczystych, rejestrach i ewidencjach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat


Jednocześnie informuje się, że :

 • Ewidencja Ludności w Urzędzie Miejskim w Białej we własnym zakresie dokona zmian nazw ulic w adresach zameldowania

 • Zmiany w ewidencjach prowadzonych w tut. Urzędzie obejmujących podatki lokalne i gospodarkę odpadami komunalnymi dokonane zostaną we własnym zakresie

 • Starostwo Powiatowe w Prudniku - Ewidencja Gruntów i Budynków zostanie powiadomione o podjęciu uchwał o zmianie ulic i wprowadzi stosowne zmiany z urzędu i zawiadomi o tych zmianach Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Prudniku

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie w tut. Urzędzie wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). Dokonana zmiana elektronicznie zostanie przekazana do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej winny zgłosić zmianę w Urzędzie Skarbowym w Prudniku przy składaniu najbliższej deklaracji podatkowej

 • O zmianie nazw ulic tut. Urząd powiadomi następujące instytucje: Urząd Skarbowy
  w Prudniku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Nysie , Starostwo Powiatowe w Prudniku Wydział Komunikacji, Urząd Statystyczny w Opolu, Posterunek Policji w Białej, Urząd Pocztowy w Białej , Zakład Energetyczny w Nysie , Pogotowie
  w Prudniku

O zmianie nazw ulic mieszkańcy we własnym zakresie winni powiadomić : banki, zakład ubezpieczeń społecznych, operatorów telekomunikacyjnych , swoich pracodawców oraz inne instytucje, z których usług korzystają.


Biała, dnia 11 lipca 2017r .
Edward Plicko
Burmistrz Białej

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg