Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Biała przypominamy Wam ,a w szczególności tym którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów.

W celu prawidłowego segregowania odpadów każdy właściciel i zarządca nieruchomości w Gminie Biała otrzymał ulotkę ,która pokazuje jak należy segregować odpady komunalne. Ulotka ta dostępna jest także na stronie internetowej Gminy Biała : www.bip.biala.gmina.pl w zakładce gospodarka odpadami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych przez firmę Wodociągi i Kanalizacja Spółka z.o.o w Białej odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania . Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać , Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów , tak jak za odpady nieposegregowane (zmieszane) .

Z przekazanych w ostatnim czasie przez firmę „ Wodociągi i Kanalizacja Spółka z.o.o w Białej wynika, że mieszkańcy Gminy Biała wykorzystują pojemniki na odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych co jest praktyką zabronioną.

Dlatego informujemy mieszkańców Miasta i Gminy Biała aby prawidłowo wykorzystywać posiadane pojemniki na gromadzenie odpadów komunalnych

Przypominamy więc , że pojemniki oklejone konkretną nalepką służą do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z ich przeznaczeniem i tak:

  • pojemnik z naklejką w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzywa sztucznego i drobnego metalu – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
  • pojemnik z naklejką w kolorze szarym służy do zbierania odpadów zmieszanych – zgodnie z wskazówkami umieszczonymi w otrzymanej ulotce,
  • pojemnik z naklejką w kolorze czarnym służy do gromadzenia popiołu
  • worek w kolorze niebieskim i napisem „ papier” służy do gromadzenia papieru.

 

Uwaga: mieszkańcy Miasta i Gminy Biała , którzy chcieliby oddawać odpady "BIO" to jest odpady ulegające biodegradacji zobowiązani są do zakupu pojemnika w kolorze brązowym z napisem "BIO" . W innym przypadku odpady ulegające biodegradacji nie będą przez firmę Wodociągi i Kanalizacja w Białej odbierane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko , jedynym sposobem jest więc prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku ,Gmina ukarana zostanie karą finansową , co może w przyszłości skutkować podwyżką stawek opłat za gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych .

Dlatego ponawiamy apel o dobrą współpracę naszych mieszkańców z firmą Wodociągi i Kanalizacja oraz Urzędem Miejskim co winno przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego , a tym samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku , oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu : papieru,tworzyw sztucznych i metalu i odpadów ulegających biodegradacji.

Zasady odbioru odpadów komunalnych:

Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem przekazanym właścicielom nieruchomości przez firmę z którą Gmina zawarła umowę .Odbiór odpadów komunalnych odbywa się w godzinach od 6.00 do 22.00 .Pojemniki z odpadami należy wystawić przed posesję, przy krawędzi jezdni. Odpady wystawione w innych miejscach albo miejscach do których nie jest możliwy dojazd pojazdu odbierającego te odpady lub po terminie , nie podlegają odbiorowi.