Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia

 

 1. NAZWA PROJEKTU:

 

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2: Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

 

 1. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2017 – 15.12.2018

 

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20 375 214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 18 347 765,64 zł

Dofinansowanie: 10 608 603,90 zł

 

 1. OPIS PROJEKTU:

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” realizowany jest przez 15 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 partnerów (Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina Paczków, Gmina Głuchołazy, Gmina Pakosławice, Gmina Nysa, Gmina Korfantów, Gmina Otmuchów, Gmina Skoroszyce, Gmina Grodków, Gmina Branice). Obejmie on głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: szkoły, żłobki, przedszkola, urzędy miast i gmin, szpitale, świetlice wiejskie, budynki OSP i OPS.

Projekt realizuje cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt w sposób znaczący wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego w Subregionie Południowym, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

 

W ramach projektu planuje się osiągnąć takie produkty jak:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt.,

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 MWe,

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,38 MWt,

 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2,

 • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 9,00 szt.

 

Rezultaty realizacji projektu:

 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 7 480 193,54 kWh/rok,

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 064,05 tony CO2/rok,

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 924,74 GJ/rok,

 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 22 548,75 GJ/rok,

 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 187,19 MWh/rok,

 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 339,8 MWht/rok,

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 MWhe/rok.

 

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BIAŁA:

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOLNEGO W BIAŁEJ PRZY UL. TYSIĄCLECIA”

Cele projektu: prace w zakresie zadania obejmą modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian przy gruncie, ocieplenie ścian piwnicznych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie dachu nad salą „stare liceum”, ocieplenie dachu nad drugą salą, wymianę okien, wymianę luksferów oraz wymianę źródeł światła na oświetlenie ledowe.

Planowane efekty projektu: redukcja emisji CO2, ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 194 220,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 194 220,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 600 000,00 zł


Wartość projektu po zmianach:

Całkowita wartość projektu: 2 404 389,97 zł

Wydatki kwalifikowalne: 2 404 389,97 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 2 043 731,47 zł


https://youtu.be/ZeAGhbvjFSo

https://youtu.be/6fAQrhe-V9A