• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała

 1. NAZWA PROJEKTU:

BUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE MIASTA BIAŁA”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.02.00-16-0004/17-00 z dnia 12.02.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.2: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2017 – 31.03.2019

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Całkowita wartość projektu: 929 888,74 zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 929 888,74 zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 790 405,42 zł
  WARTOŚĆ PROJEKTU PO ZMIANACH:
 • Całkowita wartość projektu: 936 439,64 zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 936 439,64 zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 790 405,42 zł
 1. OPIS PROJEKTU:

Projekt dotyczy utworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego potocznie PSZOK) przy ul. Prudnickiej oraz modernizacji już istniejącego przy ul. Lipowej. Przy ul. Lipowej przewidziana jest modernizacja istniejącego budynku i dostosowanie obiektów do nowych potrzeb, a przy ul. Prudnickiej głównym elementem będzie wiata magazynowa. Punkty wyposażone będą w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne, ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), wyposażenie niezbędne do magazynowania i przygotowania przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia (warsztat), a także wyposażenie związane z działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi. Odpady niebezpieczne i ZSEE magazynowane będą w wydzielonych, uszczelnionych częściach. Odpady płynne i mogące powodować powstawanie odcieków, magazynowane będą w szczelnych pojemnikach. Pomieszczenia na odpady niebezpieczne i ZSEE wyposażone będą w specjalistyczny pojemnik na akumulatory; pojemniki na zużyte baterie małogabarytowe; beczki na płynne odpady niebezpieczne oraz wanny na odcieki pod beczki; pojemnik na zużyte świetlówki; zamykane, szczelne pojemniki do magazynowania odpadów niebezpiecznych (np. leki, termometry rtęciowe); pojemniki na inne odpady niebezpieczne, wykonane z tworzywa kwasoodpornego; regały, kosze siatkowe na drobny sprzęt ZSEE oraz niezbędne wyposażenie ppoż. i BHP.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez modernizację i budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zbieranych selektywnie, w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy. W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V.2.A.1. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego za drugi cel szczegółowy wzięto zwiększony udział odpadów zbieranych selektywnie. Wśród najważniejszych potrzeb wskazano dostosowanie regionalnego systemu gospodarki odpadami do przepisów krajowych i dyrektyw unijnych, m.in. poprzez budowę gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Budowa oraz modernizacja PSZOK, a następnie późniejsza eksploatacja, będzie zmierzać do poprawy stanu środowiska przyrodniczego poprzez objęcie systemem gospodarki odpadami każdego mieszkańca gminy, pozostanie zgodna z polityką ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania, a ulegających naturalnej biodegradacji przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości społeczeństwa o konieczności odzysku surowców wtórnych przez segregację odpadów.

Celami pośrednimi projektu są wzrost atrakcyjności gminy Biała do zamieszkania i życia, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wzrost zadowolenia mieszkańców oraz podniesienie świadomości ekologicznej w społeczności, promocja funduszy unijnych i działań przedkładanych do realizacji przez Unię Europejską, realizacja polityk horyzontalnych Unii oraz poprawa wizerunku gminy. Tak zdefiniowane cele oraz korzyści są zbieżne z celami i założeniami osi priorytetowej Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Korzyści społeczno-gospodarcze jakie wynikają z realizacji projektu to: zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, umożliwienie bezpłatnego przekazywania odpadów komunalnych do PSZOK oraz zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie gminy.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej segregacji odpadów, na kształtowanie proekologicznych postaw oraz zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”.

W ramach projektu planuje się osiągnąć takie produkty jak:

 • Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 2 szt.,
 • Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów: 10 686 osób.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg