• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Rewitalizacja centrum miasta Biała

 1. NAZWA PROJEKTU:

REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA BIAŁA”

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.10.02.00-16-0028/17 z dnia 16.02.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

 1. WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Całkowita wartość projektu: 6 471 918,81 zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 471 918,81 zł
 • Dofinansowanie: 4 853 939,10 zł (w tym: 4 206 747,22 zł ze środków EFRR, 647 191,88 zł z budżetu państwa).

  WARTOŚĆ PROJEKTU PO ZMIANACH:

 • Całkowita wartość projektu: 7 679 556,47 zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 7 679 556,47 zł
 • Dofinansowanie: 4 999 195,90 zł (w tym: 4 352 004,02 zł ze środków EFRR, 647 191,88 zł z budżetu państwa).

Rewitalizacja centrum miasta Biała - film promocyjny


 1. OPIS PROJEKTU:

Przedmiotem realizacji niniejszego projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji zdegradowanej infrastruktury centrum miasta Biała, w efekcie której nastąpi:

1. Zmiana charakteru zabytkowego Rynku (który na dzień dzisiejszy pełni funkcje komunikacyjne i parkingowe) poprzez roboty budowlane związane z remontem i modernizacją placów, dróg, ulic i chodników. Przywrócenie mu funkcji społecznej zaktywizuje mieszkańców do uczestnictwa w życiu miasta poprzez m.in. spotkania i wydarzenia społeczno-kulturalne.

2. Przebudowa budynku Stolarni (kapitalny remont), celem stworzenia przestrzeni łączącej wiele funkcji społecznych, przeznaczonej na miejsce spotkań dzieci, młodzieży i osób starszych.

3. Przebudowa placu za OPS (zmiana sposobu zagospodarowania terenu), która ma na celu stworzenie miejsca spotkań w otoczeniu zieleni.

Zakres projektu przewiduje dostosowanie infrastruktury przestrzeni centrum Białej do potrzeb osób niepełnosprawnych w postaci montażu windy w budynku po dawnej Stolarni. Dzięki temu zlikwidowane zostaną istniejące obecnie w tym obiekcie bariery architektoniczne dla tychże osób.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego obszaru Białej, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza miasta. Dzięki tak przyjętym założeniom, realizacja inwestycji wpisuje się w cel Działania 10.2 RPO WO 2014-2020 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, jakim jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich”. Zgodnie z planowanymi założeniami, jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców przede wszystkim zdegradowanej części Białej oraz jej ożywienia gospodarczego i społecznego (która przełoży się na wzrost atrakcyjności społeczno-gospodarczej całej gminy), gdzie doszło do kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

Niniejszy projekt realizuje wskazany cel szczegółowy Działania 10.2 z uwagi na fakt, iż pośrednim efektem jego realizacji będzie podniesienie kwalifikacji oraz pomoc osobom trwale bezrobotnym poprzez utworzenie w budynku po dawnej Stolarni punktu doradztwa prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z warsztatami dla osób chcących podjąć zatrudnienie. W miarę potrzeb planuje się organizację w ramach niniejszego punktu grupowych spotkań z doradcami zawodowymi dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy.

Efektem realizacji projektu będzie ożywienie życia publicznego mieszkańców, stworzenie ciekawie i funkcjonalnie zaprojektowanych oraz bezpiecznych miejsc w ramach przestrzeni publicznej miasta, które przyczynią się do wzrostu jakości życia mieszkańców nie tylko zrewitalizowanego obszaru, ale także pozostałych mieszkańców poprzez poprawę warunków życia zmarginalizowanych grup społecznych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, a także pobudzenie ich do aktywności społeczno-gospodarczej.

W ramach projektu planuje się osiągnąć takie produkty jak:

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.,

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.,

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt.,

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: 4 887,10 m2,

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1,84 ha,

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji: 100%.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg