Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy

Brak opisu obrazka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Gmina Biała wraz z Gminą Osoblaha realizuje projekt „W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy” dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.

Wspólny projekt skierowany jest na rozwój turystyki na pograniczu polsko-czeskim dzięki działaniom zmierzającym do udostępnienia i zachowania elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego, którym są żydowskie cmentarze. Osoblaha i Biała były miastami szczególnie sprzyjającymi społeczności żydowskiej. Osoblaha była "enklawą morawską na Śląsku", gdyż schronienie w tym mieście znajdowali Żydzi w czasach im niesprzyjających: po wypędzeniu z innych śląskich miast (Opava, Prudnik),a także po wydaleniu wiedeńskich Żydów w 1670r. (część wygnanych wiedeńskich elit żydowskich osiedliła się w Osoblasze). Z kolei Biała, zwana przez samych Żydów „macum cadik” (znaczy „miasto sprawiedliwych”), była jedynym na Opolszczyźnie miastem, w którym mogła osiedlać się ludność wyznania mojżeszowego. Zabytkowe cmentarze, na których najstarsze macewy pochodzą z XVIIw., dają wyraźny i silny przekaz odbiorcy o tej stronie historii obu miejscowości, a także całego pogranicza.

Efektem działań projektu jest renowacja wybranych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Osoblasze i remont muru wokół tego cmentarza, a także stworzenie infrastruktury udostępniającej kirkut w Białej (chodnik do bramy cmentarza). Ponadto powstanie szlak turystyczny między żydowskimi cmentarzami, odpowiednio oznakowany w terenie. Dzięki projektowi powstanie także seria materiałów promocyjnych, imprez turystycznych oraz ugruntuje się współpraca między partnerami polskiej Gminy Biała i czeskiej Gminy Osoblaha.

Planowana wysokość wydatków kwalifikowanych polskiej strony projektu wynosi: 29.987,02euro, a partnera czeskiego: 37.658,10 euro. Na realizację projektu zawarto umowę na jego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 25.488,96euro dla strony polskiej oraz 30.000,00 euro dla partnera czeskiego. Ponadto zaplanowano, iż strona polska otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie: 1.499,35 euro.

Aby ułatwić poszukiwanie piękna żydowskich cmentarzy, w ramach projektu wyznaczono trasę turystyczną między Białą a Osoblahą przez Olszynkę i Krzyżkowice. W strategicznych miejscach trasy umieszczono znaki turystyczne kierujące zainteresowanych z jednego cmentarza żydowskiego na drugi. Niewielka odległość między miejscowościami (ok. 19km) nie powinna stanowić przeszkody dla żadnego turysty, a dzięki znakom wszyscy uczestnicy ruchu zostaną poinformowani o tych ważnych atrakcjach pogranicza polsko-czeskiego.

Poniższy rysunek przedstawia schemat trasy, którą proponujemy w ramach projektu

Brak opisu obrazka