Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

20190517 - I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości - działka gruntu nr 95 m.1o pow. 0,0400 ha położona w Ogierniczu

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 poz.1490) ogłasza, że w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 95 m.1o pow. 0,0400 ha położona w Ogierniczu. W skład działki wchodzą użytki: RIVb- 0,0400 ha. Działka położona w otoczeniu gruntów rolnych i zabudowy. Działka posiada kształt zbliżony do długiego i wąskiego trapezu, posiada dostęp do drogi. Ze względu na położenie i przeznaczenie może być zbyta w drodze przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli działki sąsiedniej. Nieruchomość KW OP1P/00036211/9 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem roszczeń osób trzecich. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi i terenu Ogiernicza. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała teren obejmujący działkę 95 m.1 oznaczony jest symbolem M2- tereny zabudowy mieszkaniowej -wiejskiej. Forma sprzedaży: przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli działki sąsiedniej. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 24 czerwca 2019 roku wadium w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki nr 95 w Ogierniczu”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Informacje dodatkowe:

Warunki przetargu mogą być spełnione przez ograniczoną liczbę osób tzn. do przetargu mogą przystąpić współwłaściciele działki sąsiedniej oznaczonej nr 214/1 m.1 obręb Ogiernicze. Osoby przystępujące do przetargu winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Gmina Biała nie odpowiada za wady zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym przebieg podziemnych mediów. Sprzedaż nieruchomości następuje w granicach i wg użytków ujawnionych w operacie ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Biała 2019-05-17

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDFograniczony dz. nr 95 Ogiernicze.pdf (748,30KB)