• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje projektu uchwały "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Biała o wyrażenie pisemnej opinii oraz zgłoszenia uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

            Projekt w/w uchwały zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.biala.gmina.pl) /zakładka Organizacje Pozarządowe – Konsultacje, na stronie internetowej Gminy Biała dział Aktualności  (www.biala.gmina.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

            Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

        

            Konsultacje odbędą się w terminie: od 04.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

    Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko


PDFProjekt uchwały Rocznego Programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 roku.pdf (240,84KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.179.2019 Burmistrza Białej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .....pdf (36,49KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg