• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym

loga_rpo.jpeg

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.01.01-16-0001/18-00 z dnia 15.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III: Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1: Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 3.1.1: Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

Okres realizacji projektu: 30.05.2019 - 31.03.2021

 • Całkowita wartość projektu: 13.703.284,40zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 10.729.559,95zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 5.735.422,92zł

Po zmianach:

Okres realizacji projektu: 30.05.2019 - 30.11.2022

 • Całkowita wartość projektu: 12.941.479,23zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych: 12.218.810,54zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 7.846.284,44zł

Opis projektu:

Projekt „Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym” realizowany jest przez 4 partnerskie gminy: Gminę Biała, Gminę Prudnik, Gminę Otmuchów oraz Gminę Głuchołazy, która pełni funkcję lidera projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i życia mieszkańców na terenie Subregionu Południowego poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego i indywidualnego niezmotoryzowanego. Zakres rzeczowy tego partnerskiego przedsięwzięcia obejmuje działania związane z utworzeniem węzłów przesiadkowych z obiektami „P&R” i „B&R”, rozwojem infrastruktury pieszo-rowerowej oraz wdrożenie systemów informacji pasażerskiej, w szczególności: budowę kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentami ścieżki pieszo-rowerowej przy Stadionie Miejskim, budowę ciągu pieszo-rowerowego Głuchołazy-Mikulovice, budowę ścieżek pieszo-rowerowych przy ulicy Prudnickiej i w południowej części miasta Biała, przebudowę i nowe zagospodarowanie dworców autobusowych w Otmuchowie i Prudniku.

W ramach projektu planuje się osiągnąć:

a) wskaźniki produktu:

 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 4,25 km
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”: 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 45 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów Bike & Ride: 2 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike & Ride”: 30 szt.
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych: 2 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 4szt.
 • Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska: 1szt.

b) wskaźniki rezultatu:

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 188,59 tony równoważnika CO2
 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 16.425 szt. (do poł. 2022r.)

Zakres prac realizowanych przez Gminę Biała:

Gmina Biała realizuje w ramach projektu dwa zadania inwestycyjne:

 1. Budowa ścieżki-pieszo rowerowej przy ulicy Prudnickiej w Białej, w wyniku której powstanie ścieżka pieszo-rowerowa od skrzyżowania ul. Prudnickiej z ul. Kilińskiego do pasa drogi wojewódzkiej nr 44 w kierunku Prudnika. W ciągu drogi gminnej (tj. ulicy Prudnickiej) planuje się przebudowę nawierzchni istniejącego chodnika oraz budowę chodnika w miejscu, gdzie tego wymaga bezpieczeństwo ruchu pieszych.
 2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała, która obejmuje budowę kompleksu ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Jana i Karola Augustynów, wewnątrz parku miejskiego, z rozwidleniem w kierunku ul. Parkowej, także przy ul. Ogrodowej, przy której powstanie miejsce odpoczynku.
 • Wartość całkowita zadań Gminy Biała: 2.036.800,00zł
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych dla Gminy Biała: 2.036.800,00zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Biała: 1.500.000,00zł

Po zmianach:

 • Wartość całkowita zadań Gminy Biała: 2.213.142,12zł
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych dla Gminy Biała: 2.213.142,12zł
 • Dofinansowanie ze środków EFRR dla Gminy Biała: 1.881.170,80zł (85%)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg