• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ankieta PGN

W związku z pracami nad aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała na najbliższe lata, prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Ankietę można pobrać poniżej w formie aktywnego dokumentu pdf i wypełnić, używając Adobe Acrobat Reader. Prosimy uzupełnić szare pola odpowiednimi danymi, a w miejscach do wyboru tak/nie należy wstawić znak „X” we właściwej rubryce.

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: ankiety@biala.gmina.pl. Ponadto można złożyć ankietę w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 13, I piętro).

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Niemniej zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w pracach nad aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, aby przygotowywany dokument w jak największym stopniu był oparty o dane rzeczywiste a nie szacunkowe.

Dla jednej nieruchomości wypełnia się tylko jedną ankietę – jeżeli ankieta została dostarczona do Urzędu Miejskiego w Białej w inny sposób (np. osobiście lub przez sołtysa), to prosimy, aby nie przesyłać już ankiety na ww. adres e-mail.


PDFAnkieta do przygotowania planu gospodarki niskoemisyjnej.pdf (128,02KB)


INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane informacje są przetwarzane w celu:

- realizacji zadania pn: Raport z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

- realizacji zadania pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biała, której siedziba znajduje się w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała tel. 77 4388531, faks: 77 4387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel.: 509947925,
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.); ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025), zgodnie odpowiednimi przepisami regulującymi realizację programów i projektów ze środków zewnętrznych oraz innymi odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi Administratora
 4. Odbiorcy danych/kategorie odbiorców danych: podmioty przetwarzające dane.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania, jak również w okresie późniejszym, jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów prawa albo z zapisów umów, czy innych instrumentów prawnych, do których stosowania administrator jest zobowiązany.
 7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie i na warunkach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to ma Pani / Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych (tu: adres nieruchomości) jest dobrowolne i nie powoduje żadnych konsekwencji lub ewentualnie co najwyżej utrudnia realizację ww. celu/celów przetwarzania.
 12. Decyzje dotyczące Pani/Pana nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 13. Pani/Pana dane osobowe są profilowane.
  Zasady profilowania: Profilowanie prowadzone jest wyłącznie według zasad i kryteriów (wymogów) określonych w przepisach prawa regulujących realizację ww. celu przetwarzania.
  Znaczenie i konsekwencje profilowania: Profilowanie jest działaniem podejmowanym dla spełnienia wymogów prawidłowej realizacji ww. celu przetwarzania, a w stosownych przypadkach, również elementem procesu decyzyjnego. Nie powoduje ani nie przyczynia się do powstania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane są przetwarzane.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg