Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Euroregion Pradziad to ponadgraniczne porozumienie samorządów lokalnych z pogranicza polsko–czeskiego. Ze strony polskiej Euroregion tworzy Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (SGPEP).

Stowarzyszenie zostało utworzone 7 stycznia 2000r. i obecnie skupia 40 gmin województwa opolskiego: Biała, Bierawa, Byczyna, Cisek, Chrząstowice, Dąbrowa, Głogówek, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Leśnica, Lubrza, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Otmuchów, Miasto Opole, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Popielów, Prószków, Prudnik, Reńska Wieś, Rudniki, Skoroszyce, Strzeleczki, Tułowice, Ujazd, Walce i Zdzieszowice oraz powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, strzelecki. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sadzie Okręgowym w Opolu i posiada osobowość prawną.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju polsko-czeskich terenów przygranicznych przede wszystkim w dziedzinach:

 • planowania gospodarki przestrzennej,
 • ochrony środowiska naturalnego,
 • rozwoju gospodarczego, handlu i usług,
 • turystyki, sportu i rekreacji,
 • transportu i łączności, w tym rozwoju przejść granicznych i modernizacji dróg,
 • oświaty, nauki, kultury, sztuki i ochrony zdrowia,
 • kontaktów międzyludzkich i wymiany młodzieży,
 • zapobiegania przestępczości,
 • wzajemnej pomocy na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych,
 • odnowy wsi i rolnictwa,
 • innych dziedzin wspólnego zainteresowania.

2. Wspieranie działań zmierzających do integracji europejskiej.
3. Inicjowanie powstawania i wspieranie działalności organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia i podnoszenie ich zdolności do absorpcji środków pomocowych.
4. Promocja Euroregionu Pradziad (w tym m.in. samorządów lokalnych, organizacji i firm z jego terenu).
5. Udział w strukturach opiniujących projekty i zarządzających programami w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działań gmin i powiatów oraz osób prawnych i fizycznych, które odpowiadają celom Stowarzyszenia.
 2. Organizowanie i udział w organizacji imprez gospodarczych, kulturalnych, turystycznych i sportowych oraz sympozjów, seminariów, konferencji, itp. służących realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Współdziałanie z władzami i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie funduszy pomocowych oraz innymi organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 4. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Wydawanie i rozprowadzanie materiałów promocyjnych.

Szansą na ożywienie działalności Euroregionu Pradziad było zacieśnienie kontaktów z partnerami czeskimi oraz realizacja Funduszu Małych Projektów programu Phare CBC, Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 2004-2006 oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Euroregion przyznaje dofinansowanie dla projektów ze sfery kultury, sportu, demokracji lokalnej, zasobów ludzkich, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego i turystyki.

Kontynuacją tego Wspólnego Funduszu Małych Projektów jest Fundusz Mikroprojektów. Stowarzyszenie było administratorem Funduszy Mikroprojektów Programu Interreg IIIA 2004-2006, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013, a obecnie Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA 2014-2020.

Dzięki przynależności do Euroregionu Pradziad gminy i powiaty członkowskie oraz położone na jego terenie organizacje pozarządowe, szkoły, ośrodki kultury, kluby sportowe, itp. mogą korzystać - za pośrednictwem Biura Euroregionu - ze środków unijnych pochodzących z Funduszu Mikroprojektów w ramach polsko-czeskich programów pomocowych.
 
Brak opisu obrazka

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt do siedziby Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 4
tel. 77- 438 03 80
fax 77- 438 03 81
biuro@europradziad.pl
www.europradziad.pl