• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Związek Gmin Śląska Opolskiego

Z dniem 1 października 2023r. Gmina Biała wystąpiła ze Związku.

Gmina Biała była członkiem Związku od 2020 roku na podstawie uchwały nr XI.140.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego statutu. Członkostwo Gminy w Związku uzasadnione jest wspólną reprezentacją gmin województwa opolskiego w zakresie wykonywania zadań własnych w optymalnych warunkach rynkowych, co potwierdza wieloletnia działalność Związku. Silniejsza reprezentacja gminy Biała działającej poprzez struktury Związku będzie skutkować większymi możliwościami w ubieganiu się o zewnętrzne finansowanie oraz lepsze warunki nabywania usług i dostaw, w szczególności energii elektrycznej w ramach Grupy zakupowej energetycznej utworzonej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne w tym zakresie.

Celem Związku jest rozwój społeczny i gospodarczy gmin oraz regionu Śląska Opolskiego. Związek świadczy usługi na rzecz swoich członków, obejmujące następujące zadania:

 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin,
 • prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej,
 • organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Związku,
 • promocja gmin wobec partnerów w kraju i zagranicą,
 • podejmowanie i realizacja przedsięwzięć gospodarczych o charakterze użyteczności publicznej,
 • występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach mających znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin.

Związek w swojej działalności odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez gminy członkowskie. W minionych latach zorganizowano bardzo wiele konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących następujących zagadnień:

 • gminna gospodarka finansowa,
 • zarządzanie oświatą samorządową,
 • opracowywanie międzygminnych i gminnych strategii rozwoju,
 • przygotowywanie projektów rozwojowych i wniosków o ich dofinansowanie,
 • możliwości uzyskania wsparcia ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,
 • reforma administracji publicznej i ustrój samorządu gminnego,
 • dostęp do informacji publicznej i ochrona informacji niejawnych,
 • ochrona środowiska i rozwój infrastruktury technicznej w gminach,
 • planowanie zagospodarowania przestrzennego i wspieranie rozwoju gospodarczego,
 • rozwój obszarów wiejskich,
 • ochrona przeciwpowodziowa.

Związek Gmin Śląska Opolskiego jest dobrowolnym związkiem międzygminnym i działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego. Związek został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 25 czerwca 1991 r. pod pozycją 16.

Zebranie założycielskie Związku odbyło się 15 listopada 1990 r., a pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku odbyło się 27 czerwca 1991 r.
Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, jest:

 • jednostką należącą do sektora finansów publicznych,
 • organizacją non-profit,
 • dobrowolnym zrzeszeniem istniejącym na podstawie ustawy.

 

Kontakt do siedziby Związku:

Związek Gmin Śląska Opolskiego
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole
tel./ fax: 77- 454-59-11

http://www.zgso.org.pl

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg