Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 poz. 411) wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID– 19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Ponadto wymagane jest aby:

  1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  2. wnioskodawca najmował, albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. *(Lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.),
  3. wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi o 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę, a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

  1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, tj
    1. „Oświadczenie, że ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przez 14 marca 2020 r.” oraz,
    2. „ Oświadczenie, że ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.
  3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku. W przypadku, gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany przed dniem 14 marca 2020 r. - ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 roku.


Pliki do pobrania:

DOCWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją.doc (62,00KB)
DOCOświadczenie o spełnianiu warunków.doc (19,50KB)
DOCOświadczenie o wysokości dochodu.doc (36,50KB)