• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

KRUS-Zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu informuje,


że osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie, a także o niefigurowaniu w ewidencji KRUS winny złożyć wniosek w jednostce organizacyjnej KRUS w ewidencji, w której wnioskodawca figuruje.

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest na stronie internetowej KRUS pod adresem www.krus.gov.pl w zakładce ubezpieczenia społeczne oraz w siedzibie OR KRUS w Opolu lub w Placówkach Terenowych KRUS w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich.

 

Wniosek może zostać złożony:

osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

za pośrednictwem operatora pocztowego,

za pośrednictwem ePUAP (wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Informacje dotyczące przekazywania wniosków, podań i innych dokumentów do KRUS drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej KRUS https://www.krus.gov.pl/bip/epuap/.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

dane  wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, UNO tj. Unikalny Numer
Osoby – jeśli został nadany przez jednostkę organizacyjną KRUS),

dane osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie (imię, nazwisko, adres, PESEL,
UNO) - w sytuacji gdy zaświadczenie ma dotyczyć osoby innej niż Wnioskodawca, np. dziecka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Wnioskodawcy),

cel wydania zaświadczenia,

przedział czasowy lub datę, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić ubezpieczenie
w minionym okresie lub we wskazanej dacie,

sposób odbioru zaświadczenia,

upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia. Upoważnienie do odbioru można złożyć wraz
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia  lub w chwili jego odbioru,

nr telefonu lub adres e-mail (dodatkowo do kontaktu),

czytelny podpis wnioskodawcy.

 

 

Zaświadczenie można odebrać:

osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,

przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,

przez pełnomocnika (po przedłożeniu pełnomocnictwa),

za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Przed wydaniem zaświadczenia KRUS może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960.- Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2020 r.poz.256 z późn.zm.),

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020r. poz.174, z późn.zm.)

 

Ważne! Użytkownicy Portalu dla Rolników eKRUS mają możliwość wygenerowania zaświadczenia zawierającego informację o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.ekrus.gov.pl

 

 

 

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg