• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do rokowań sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul. Nyska 36/1

 

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 15 marca 2013 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 13 odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Białej ul. Nyska 36

 

Przedmiotem rokowań będzie lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze w budynku mieszkalnym w Białej ul. Nyska 36 o powierzchni użytkowej 69,55 m2. Powyższy lokal składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC i pomieszczenia gospodarczego. Do lokalu przynależy piwnica oraz korytarz o łącznej powierzchni użytkowej 25,19 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną , kanalizacyjną do zbiornika na nieczystości płynne oraz ogrzewanie piec kaflowy. Lokal do wykorzystania jako lokal mieszkalny. Wraz z lokalem mieszkalnym zostanie zbyty udział 41/100 części w częściach wspólnych budynku i działce na której posadowiony jest w/w budynek mieszkalny. Działka oznaczona jest w operacie ewidencji gruntów numerem 447/6 mapa 8 o powierzchni 0,1071 ha i zapisana jest w księdze wieczystej KW 53395, stanowi współwłasność Gminy Biała. W planie zagospodarowania przestrzennego m. Biała teren na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem 2PU- co oznacza tereny magazynowo-usługowe, handel hurtowy i jako przeznaczenie uzupełniające zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W III dziale księgi wieczystej KW 53395 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w KW OP1P/00057316/8 dotyczące prawo przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości działki 447/6

Ze stanem zagospodarowania lokalu będzie się można zapoznać w dniu 8 marca 2013 roku od godziny 1500 do 1530 lub w innym terminie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny. Cena do I przetargu wynosiła 40 000,00 zł, a do II przetargu 32 000,00 zł

 

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 38 160,00zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 27.07.2012 r.

II przetarg 5.10.2012 r.

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 13 lutego 2013 roku do 15 marca 2013 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 13 marca 2013 roku do godziny 1500 z napisem ,,Rokowania – Biała ul. Nyska 36/1 ”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

 • datę sporządzenia zgłoszenia

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 4000,00 zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 18 lutego 2013 roku do godziny 1500. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

 • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

 • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki ) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 307,50 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub powiadomienia pisemnego o wyniku rokowań.

 

W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

 

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg