Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 1/U2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 1/U2 o pow. użytkowej 43,56 m2 . Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia .28.02.2013 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48–210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. Armii Ludowej 1/U2 w Białej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2013 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.